AFC Ajax NV Oproeping tot bijwoning van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op maandag 29 november 1999, aanvang 14.00 uur in de Amsterdam ArenA, Arenaboulevard 29, Amsterdam De agenda van de vergadering luidt als volgt: 1. Opening 2. Toelichting Jaarverslag 3. Goedkeuring van de Jaarrekening 4. Décharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop 5. Machtiging aan de Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18 maanden 6. Toelichting op het beleid van de vennootschap 7. Rondvraag 8. Sluiting De Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar via internet op het adres www, ai ax. nl/i aarverslag, ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam. Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze: houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 25 november 1999 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap; houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 25 november 1999 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld. Amsterdam, 5 november 1999 De Raad van Commissarissen De Hoofddirectie AJAX MAGAZINE DECEMBER 1999 151

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1999 | | pagina 157