-De mooiste muziek speel je op het beste instrument- De virtuositeit van een compositie komt uitsluitend tot zijn recht, als de vertolker èn zijn instrument van dezelfde be vlogenheid kunnen getuigen. Compro missen zijn niet mogelijk. Voor drukwerk gelden dezelfde normen. Alleen met uiterste inzet en bezieling krijgt een ont werp de uitvoering die het verdient. Bij Henkes Senefelder gaan we nog iets verder. Door bij de productie van ongeëvenaard mooi drukwerk niet al leen aan de kwa liteit de hoogste eisen te stellen, maar ook aan tijdige levering èn al die andere aspecten die u als klant belangrijk vindt. Zonder één wan klank het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats. Henkes Senefelder staat al jaren voor betrouw baarheid, flexibiliteit, een nuchter im provisatievermogen en een zeer reële kijk op meerkosten bij extra wensen. Dus als u even verder kijkt dan de aller laagste prijs, verzekert u zich van de inzet van een drukker die vlekkeloos maatwerk levert in rotatie-offset èn vellendruk. Drukwerk dat tot de ver beelding spreekt en een vonk doet overspringen. En dat conform heldere offertes en afspraken -zonder slagen om de arm- wordt geproduceerd en geleverd. Wilt u daarover in een persoonlijk gesprek alles aan de weet komen? Bel 0299-418 000 en vraag naar Monique Claassen. Of fax rechtstreeks uw aan vraag naar Purmerend: 0299-418 018.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1998 | | pagina 50