VAN DE VOORZITTER Wat ben ik trots op dit team, deze technische staf en deze vereniging. Wat heeft Ajax in binnen- en buitenland ge scoord met het behalen van de UEFA- cup. Het is toch werkelijk een droom, dat je na een jaar onvrijwillige verbanning uit Europa in het eerstvolgende seizoen meteen de hoofdprijs pakt. En dat nog wel met schitterend voetbal. De vele reakties waren warm en vol lof. Ajax is terug waar het hoort en ik wil alle betrokkenen namens het bestuur van harte dankzeggen en feliciteren. De aanwezigheid van het dagelijks be stuur van de UEFA gaf een extra tintje aan de finale in Amsterdam. Het was fijn te konstateren, dat men Ajax heel hoog heeft zitten en men was zeer tevreden over de ontvangst en de organisatie rondom de wedstrijd. Het publiek heeft grote indruk op de heren gemaakt. De heer Johansson zat ten minste regelmatig met de maat mee te slaan tijdens de liederen die werden ge zongen. Ook minister-president Lubbers stond met de handen omhoog mee te zingen met :"We are the champions". Kortom het was een verschrikkelijk groot feest. Lieve supporters, heel hartelijk dank voor uw steun, niet alleen aan het elftal, 'maar ook aan het bestuur. U heeft be grepen wat er deze avond moest gebeu ren. Het Leidseplein was een belevenis apart. Het was donker, er werd gezon gen, er waren rode fakkels... een sprookje. De enige dissonant vond ik het optreden van de fotografen, zowel op het bordes als op het veld. Natuurlijk moet men zijn werk kunnen doen. Maar op een gegeven moment is er toch genoeg gefotografeerd en ge filmd. Dan mag men toch ook wel eens rekening houden met het publiek, dat de spelers ook graag wil zien en fotografe ren. Door de spelers zelf wordt deze op dringerigheid ook als zeer onprettig er varen. In het weekeinde na de finale werd het supporterstournooi gehouden. Onze spelers waren er om de aftrap te doen en we hadden de cup meegenomen, zo dat iedereen zich met de bokaal kon la ten fotograferen. Het was leuk dat ik de openingswedstrijd mocht fluiten. Het weer was voortreffelijk en heeft er toe bijgedragen, dat het een heerlijk week einde werd. Het Ajax-gevoel heerste over de vele velden en zo hoort het ook: de club dicht bij zijn supporters. Tijdens het tournooi kon men ook ken nismaken met de nieuwe supportersver eniging. Graag wil ik daar de rest van mijn stukje aan wijden. Bij ons aantreden was "de Ajacied" de officiële supportersvereniging. We heb ben in de afgelopen jaren, door middel van gesprekken met haar bestuur, een groot aantal plannen ontwikkeld om de leden van de Ajacied meer bij hun club te betrekken. Alhoewel we zeer veel respekt hebben voor de vele werkzaamheden die door de Ajacied worden verricht viel het ons tegen, dat men naar aanleiding van onze gesprekken totaal geen initiatief heeft genomen om een en ander verder uit te werken, of zelf met voorstellen te ko men. Men zat als het ware met de armen over elkaar te wachten wat er ging ge beuren. Men leek eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de voorrangsregeling bij kaartverkoop. Toen ons dan ook bleek dat de Ajacied passief bleef, terwijl wij juist veel meer wilden, zijn wij tot de konklusie gekomen dat alleen een nieuwe supportersvereni ging soelaas zou bieden. En wel een supportersvereniging met een door de leden gekozen bestuur, zodat zij ook werkelijk de spreekbuis van onze sup porters konden zijn. Wij hebben toen ge tracht de Ajacied te integreren. Wij heb ben het bestuur van de Ajacied twee bestuurszetels aangeboden, maar men wilde niet meedoen. Ook nadat wij hen mededeelden, dat de Ajacied alle emo lumenten zou verliezen, zoals bijvoor beeld het Ajax magazine en het gebruik van het logo, wilde men een eigen koers blijven varen. In een vriendelijke fax werd dit ons door Tjeerd de Groot medegedeeld en hij voegde er aan toe, dat we in een vrij land leefden en dus gerust onze gang konden gaan. Het Ajax-bestuur betreurt het ten zeer ste, dat de leiding van de Ajacied heeft gemeend niet met de nieuwe en échte supportersvereniging mee te moeten doen. Ik hoop ook maar, dat men eerst ruggespraak heeft gehouden met de le den van de Ajacied, maar getuige de in middels ontvangen reakties twijfel ik daaraan. Het is geenszins de bedoeling geweest de leden van de Ajacied de rug toe te keren, integendeel. We hebben er alles aan gedaan hen mee te laten doen en mee te laten beslissen, daar we bijzon der op de leden van de Ajacied gesteld zijn en ze er qua faciliteiten bijzonder op vooruit zullen gaan. Helaas wilde het bestuur dat niet, zodat de leden van de Ajacied nu lid zijn van een vereniging zonder officiële status. Ik hoop dan ook maar, dat men de over stap naar de nieuwe supportersvereni ging zal maken, hoe naar dit ook in de oren van het bestuur van de Ajacied zal klinken. Immers, Ajax is gebaat bij een sterke supportersvereniging en dat betekent dat die vereniging veel leden moet heb ben. Komt nog bij, dat wij elk voordeeltje en iedere speciale behandeling uiteraard via onze supportersvereniging zullen la ten lopen. Dat zijn we aan ze verplicht. We hebben dit jaar weer veel kampioe nen. Eén elftal wil ik er apart even uitlich ten en wel onze zaterdag-1Het was een verschrikkelijk spannend seizoen, dat door de mannen van Dirk de Groot zeer succesvol werd afgerond. We gaan naar de tweede klasse en dat betekent nog sneller, nog aantrekkelijker voetbal op Voorland. Een belangrijke stap op weg naar de 1e klasse is gezet. Proficiat mannen. Rest mij u allen een prettige vakantie toe te wensen en onze jongens bij het E.K. zeer veel suces. In augustus staan we, met alle tellers op nul, weer voor een nieuw seizoen. Het bestuur hoopt, dat u dan de weg naar de Meer in nog grotere getale zult weten te vinden. Michael van Praag SUPPORTERSVERENIGING

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 5