AJAX START OFFICIËLE SUPPORTERSVERENIGING VOORRANG BIJ KOPEN TOEGANGSKAARTEN DOOR LIDMAATSCHAP SUPPORTERSVERENIGING AJAX SUPPORTERSVERENIGING "AJAX" AA NMEL DINGSFORM UL IER De steun van supporters is van levensbelang voor el ke voetbalclub. Het huidige bestuur van de AFC AJAX heeft onderkend en vanaf haar aantreden in 1989 continu gewerkt aan het versterken van de relatie met de supporters. Een voorbeeld van de opgestarte acti viteiten is de jaarlijks terugkerende Open Dag. Ook de spelers worden betrokken bij het versterken van de band met de supporters. Waar dit toe kan leiden, is na afloop van de uitwedstrijd tegen Torino gebleken. Het bedanken van de meegereisde supporters lever de een sfeer op die elke AJAX-supporter kippevel be zorgde. Erkende supporters vereniging Een nieuwe stap van het be stuur om een goede band met de supporters te bevor deren is de oprichting van een supportersvereniging. Met goedkeuring van het be stuur van de AFC AJAX is per 1 mei jl. de officieel erkende supportersvereniging AJAX opgestart. Unieke voordelen lidmaatschap Wie lid wordt van de suppor tersvereniging profiteert van de unieke voordelen die wor den geboden. Eén van de be langrijkste voordelen is dat u voorrang krijgt bij het kopen van toegangskaarten voor de thuiswedstrijden van AJAX. Hieronder vallen ook wed strijden voor de diverse Euro pa Cup-toernooien. Verder wordt leden korting geboden bij aankoop van AJAX-artikelen. Ook zijn de leden in de gelegenheid spe ciale, exclusieve AJAX-artike len aan te kopen. Activiteiten met deelname spelers De supportersvereniging zal diverse activiteiten organise ren. Waar mogelijk zullen de spelers van AJAX actief wor den betrokken bij deze activi teiten. De eerste activiteit van Comité van aanbeveling Het lidmaatschap van de supportersvereniging AJAX wordt u aanbevo len door; Bestuur AFC AJAX Spelers en technische staf Lucky AJAX de nieuwe supportersvereni ging is het organiseren van het AJAX Supporters Voetbal Toernooi. Dit unieke evene ment waaraan vele voetbal teams deelnemen, vindt op 16 en 17 mei a.s. plaats op sportpark Middenmeer, Am sterdam-Oost. Diverse spe lers zullen tijdens het toernooi acte de présence geven. Gratis abonnementen De leden ontvangen 8 x per jaar het exclusieve AJAX-ma- gazine, met alle informatie over de gehele vereniging. Daarnaast komt 4 x per jaar het supportersblad uit met verslagen over activiteiten en berichten over o.a. de kaart verkoop. Op deze manier bent u als lid altijd het beste op de hoogte met alle we tenswaardigheden over uw club. Word lid en profiteer Het lidmaatschap kost voor het seizoen 1992/1993 50,-. Om lid te kunnen worden, moet u het aanmel dingsformulier invullen en op sturen. Voor vragen, bel AJAX Supporters Infolijn: 020-6936602. Ondergetekende, Naam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geb.datum (Post)banknr U gelieve dit formulier in gesloten en gefrankeerde envelop te zenden aan Supportersvereniging Ajax, Postbus 41311009 AC Amsterdam Meldt zich hierbij aan als lid juniorlid (jonger dan 18 jaar) De contributie bedraagt 50,- per jaar begunstiger voor 250,- per jaar van de Supportersvereniging "Ajax". Hiervoor verleent ondergetekende tot wederopzegging machti ging aan de supportersvereniging "Ajax" om van zijn/haar boven vermeld rekeningnummer de jaarlijks te betalen contributie af te schrijven. s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Datum Handtekening

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 28