"IK H MOETEN WETEN DAT DE tPER S EEN ANDER BELANG HEEFT DAN HET BELANG VAN AIAX" bij mijn terugkeer ging ik de cursus Oe- fenmeester 1 volgen. Voor mensen die de Academie hadden voltooid bestond een speciale cursus om de toenmalige D, C en B diploma's in twee jaar te ha len. Tevens werd ik voetballer bij Telstar. Van Telstar ben ik met Petescu meege gaan naar Sparta, ik werd lid van de V.V.C.S. waar ik verschillende bestuurs functies heb bekleed zoals bijvoorbeeld voorzitter van de Centrale Spelersraad. Dat hele proces van medezeggenschap heb ik mede helpen ontwikkelen. Bij Sparta ben ik 8 jaar geweest waarvan 6 jaar aanvoerder. Na Sparta ging ik naar AZ als assistent trainer van Han Berger. Die zag liever dat ik nog bleef spelen terwijl ik al beslo ten had met veldvoetbal te stoppen. Ik had ook nooit weer moeten gaan spelen omdat ik daar geestelijk al afscheid van had genomen. Het werd dan ook een rampzalig halfjaar. Mede daardoor werd Berger waarschijnlijk ontslagen en werd ik van speler gelijk trainer van AZ 1Mei Eykenbroek die toen vanwege zijn ge zondheid de eerste maanden niet aan wezig kon zijn zodat ik de trainingen moest waarnemen. In dat jaar ontliepen we net de degradatie. Het jaar daarop kreeg ik ontslag aangezegd door AZ vanwege het te veel op de voorgrond treden als assistent-trainer, dit althans in de ogen van het toenmalige bestuur. Ik heb toen zelf ontslag genomen en werd kort daarna door Ajax benaderd voor een trainersfunctie bij de A1 en het tweede elftal. Dat was in het jaar dat Un der kwam. De geschiedenis herhaalde zich want Under ging na twee maanden weg en ik stond samen met Spitz Kohn het eerste elftal te trainen. We begonnen met 5 punten uit 8 wedstrijden en ein digden, geloof ik, met 52 punten. Het bestuur besloot vervolgens niet met ons verder te gaan maar Leo Beenhakker aan te stellen. Ik werd weer trainer van de A1 en heb mij onmiddellijk opgege ven voor de cursus coach betaald voet bal. Het daarop volgende jaar werd ik weer door Leo Beenhakker teruggeroe pen als assistent-trainer. In het tweede jaar, in september, heb ik het van hem overgenomen. Studie En tussen alle bedrijven door heb ik nog management-cursussen gevolgd. Dit, om mijzelf te blijven ontwikkelen, maar ook om een streepje voor te hebben op de rest om toegelaten te worden tot de cursus coach betaald voetbal. Gelukkig is er een tendens waar te ne men dat voetballers meer aandacht ge ven aan studie om zich op die manier verder te ontwikkelen. Ik vind dat het vak van trainer/coach een beroep is dat hoge eisen stelt aan de opleiding en dus hoge eisen stelt aan het niveau van de persoon. Dus ik denk dat je toch wel een Hogere Beroeps Op leiding moet hebben gevolgd. En ik kan mij best voorstellen dat topvoetballers van vroeger daar niet aan dachten en zich alleen maar concentreerden op dat voetbal. Kijk, je moet ten eerste de trainingen wetenschappelijk onderbouwen. Je hebt zoveel raakvlakken met andere we tenschappen zoals psychologie, peda gogie, anatomie en fysiologie. Wil je dat soort zaken in je trainingen mee laten wegen dan zal je gestudeerd moeten hebben. En dat dan niet alleen. Het vak van trainer/coach is tegenwoordig zo veelzijdig geworden om dat je in aanraking komt met public relations, sponsoring, marketing en al dat soort zaken. Dan denk ik dat alleen een gemiddelde school opleiding onvoldoende is. Je moet toch leiding kunnen geven aan een totaal apparaat. En als je dan geen verbale vermo gens hebt, geen leiding gevende kwaliteiten be zit, geen dingen op papier kan zetten om planningen te maken, ja, als je dat nooit geleerd hebt of daar nooit mee in aanra king bent geweest en alleen maar hebt gevoetbald, dan zijn dat moeilijke zaken om dat opeens even op te pakken. Pers Ik was in de afgelopen periode zo onge veer de meest geïnterviewde man in Ne derland. Dat heeft te maken met je func tie bij Ajax. In de beginperiode vond ik de pers zeer bevooroordeeld en de be richtgeving niet prettig. In de belangstel ling staan is op zich niet vervelend maar de wijze waarop de pers mijn presenta tie naar buiten bracht vond ik niet te recht. Dat komt, denk ik, omdat ik een visie heb. En als je die heel duidelijk naar buiten uitdraagt, dan word je dat niet al tijd in dank afgenomen. En zeker niet als het tegen de heersende mening is. Zoals het feit dat ik bepaalde spelers op andere posities zette. Het grootste voor beeld was dan Jan Wouters die ik links van het midden op het middenveld plaatste. Ik deed dat omdat Jonk op bouwend en aanvallend op die positie van laatste middenvelder of libero, wat zou toevoegen aan het spel van Ajax plus het feit dat Jan Wouters meer zou betekenen in het middenveld omdat men dan tien meter eerder de pressie op de tegenstander kan uitoefenen. Ik heb me als voetballer in het verleden ook al tijd duidelijk geprofileerd. Ook als zijnde 79 een speler met een mening. Er zijn as pecten waarvan ik denk dat die direct gezegd kunnen worden. Ik draai er niet om heen. Alleen het punt is dat de pers daar niet mee om kan gaan. Ik heb wed strijdanalyses gegeven waarbij ik zei dat een speler een positionele opstellings- fout maakte. Nou, dat zei ik dan zo, maar dat werd dan uitgelegd als een blunder. Nou, zo bedoel ik dat dus niet. Als wedstrijdanalyse kan ik zeggen dat een speler een positionele opstellings- fout had gemaakt en zo moet het ook weergegeven worden maar dat gebeurt dan niet omdat de pers en Louis van Gaal als Ajax zijnde tegenstrijdige belan gen hebben. Kijk, ik heb een lange- termijnbelang. Proberen van iedere wedstrijd wat te leren en dat te verbe teren. De pers wil ge woon nieuws brengen en zodanig dat het bij de mensen aanslaat. Dus of heel lovend wat nu ge beurt in een euforie rond Ajax, wat ik ook bela chelijk vind, of heel ne gatief wat er in het begin is gebeurd. En dat is de waan van de wedstrijd. En dat zal altijd zo blij ven. Nu heb ik het ei van Columbus uit gevonden als je de kranten leest. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het begin ge loofden ze me niet, nu wel omdat er zo veel resultaat is, omdat de schoonheid van het spel zo geweldig is maar dat vind ik net zo overdreven als in het be gin. De omschakeling naar Technisch Direk- teur ging mij makkelijk af. Ik trainde de groep al voor 50% en een aantal jaren daarvoor had ik de groep met Spitz Kohn ook al onder mijn hoede. Ook het feit dat ik nu de verantwoordelijkheid droeg en daarbij ook de lasten, was voor mij geen probleem. Wel de pers. Die heb ik verkeerd ingeschat. Ik had moeten weten dat de pers een ander belang heeft dan het belang van Ajax. Daar heb ik mij in vergist. Maar ik heb er ook van geleerd. Teambuilding Ik praat niet over dingen die mijn voor ganger niet deed en ik nu wel. Want al les wat ik nu doe wordt als beter uitge legd en dat is niet zo.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 19