VAN DE VOORZITTER Ht I et overlijden van Jan Westrik kwam toch nog onverwacht. Ajax heeft veel aan hem te danken, ledereen, en ikzelf in het bijzonder, heeft dankbare herinne ringen aan hem. Het in memoriam, el ders in dit blad, spreekt boekdelen. Rust in vrede Jan 15 april 1992 was een historische dag in de geschiedenis van onze club. We plaatsten ons voor de eerste maal in de finale van het U.E.F.A- cup toernooi en tegelijkertijd nam de gemeenteraad van Amsterdam de beslissing, dat het nieu we stadion op de Strammanweg ge bouwd kan worden en dat het Olym pisch stadion open blijft totdat het nieuwe stadion gereed is. Om met het eerste te beginnen: een har telijke felicitatie aan Louis van Gaal, zijn technische staf en aan de spelers is hier beslist op zijn plaats. Het is toch werke lijk fantastisch, dat we na een jaar ge dwongen afwezigheid op het Europese front in het eerstvolgende jaar met schitterend voetbal laten zien dat we er nog steeds zijn?! Dat de belangstelling voor Ajax groot is, bleek wel tijdens de voorverkoop voor de finale tegen Torino. Helaas hebben we, ondanks de vele voorgesprekken, niet kunnen voorzien dat er zovelen naar de Middenweg zouden trekken. Het is een chaotisch gebeuren geworden en ik kan u verzekeren, dat we er alles aan zullen doen om herhaling van deze tafe relen in de toekomst te voorkomen. Mijn persoonlijke gesprekken met suppor ters, voor, tijdens en na de bewuste za terdagmorgen hebben veel goede ad viezen opgeleverd. Adviezen waar we ons voordeel mee kunnen doen. Alle da mes en heren die bij de voorverkoop in het nauw zijn geraakt wil ik vanaf deze plaats onze welgemeende excuses aan bieden. Degenen die geen kaartje heb ben kunnen bemachtigen en die zullen er, met welke verdeling dan ook, altijd wel zijn, raad ik aan om de aankoop van een seizoenkaart in ernstige overweging te nemen. Dat kleinood is op dit moment de enige zekerheid van een plaatsbewijs bij "grote" wedstrijden in het Olympisch stadion. Daarnaast is het teleurstellend om te moeten constateren dat er altijd weer personen zijn die, met een overdosis aan genoten alcoholische versnaperin gen, andere supporters terroriseren, zo dat bij voornoemde voorverkoop het recht van de sterkste weer eens over winnaar was. Die groep supporters noemt zich Ajacied, maar ze zijn het niet, ook al denken ze van welZe verliezen m.i. dan ook het recht op een voor keursbehandeling in de toekomst. Met betrekking tot het stadion wil ik een groot compliment aan mijn medebe stuursleden Uri Coronel en Arie van Os geven. Eerstgenoemde is namens Ajax verantwoordelijk voor dit project en voor wat onze financiële belangenbehartiging betreft, maakt ook onze penningmees ter deel uit van de raad van commissa rissen. Beide heren hebben in de afgelo pen drie jaar namens Ajax onderhandeld en hebben tientallen uren in dit project gestoken. Het eindresultaat is dankzij hun vasthoudendheid precies wat wij ons voor ogen hadden gesteld. Er zullen in de toekomst nog diverse gelegenhe den komen om hier dieper op in te gaan, maar het zij nu al vast gezegd. Een woord van dank gaat zeker ook uit naar onze Burgemeester, de heer E. van Thijn en wethouder L.Genet. Zij hebben de belangen van Ajax nimmer uit het oog verloren, terwijl zij hun politieke verant woordelijkheden jegens de Amsterdam se bevolking tegelijkertijd niet mochten veronachtzamen. Ik heb daar grote bewondering voor. Ook alle beleidsmedewerkers dank ik vanaf deze plaats voor hun enthousias me en hun wil om dit project te doen sla gen. Na Danny Blind komt nu ook Frank de Boer door televisiebeelden in aanraking met de tuchtkommissie. U kent mijn be zwaren inmiddels. De tuchtkommissie heeft tot op heden consequent verzuimd om haar criteria voor het gebruik van die beelden aan het betaalde voetbal ken baar te maken. En dat is toch wel het minste wat ze had kunnen doen. Nie mand kan er meer wijs uit worden. Het is volstrekt onduidelijk wanneer de com missie de beelden wel en wanneer ze die niet gebruikt. Gelukkig heeft Karei Jan sen van de V.V.C.S. aangekondigd deze zaak tijdens de vergadering in mei aan hangig te maken. Ik zal hem daarin met al mijn kracht steunen. Het bondsbestuur maakte het onlangs tijdens de buitengewone bondsvergade ring ook nogal bont. Men wil het K.N.V.B. sportcentrum te Zeist renove ren en het achterstallig onderhoud laten uitvoeren. In totaal komt dat op een in vestering van 12 miljoen gulden neer, hetgeen door een lijvig rapport werd on derbouwd. Aan dit rapport ging de beslissing van het bondsbestuur vooraf om in Zeist te blijven. De vergadering wilde echter eerst wel eens weten, waar die beslissing van het bondsbestuur aan ten grondslag lag. Het zou bijvoorbeeld best kunnen zijn, dat een vertrek uit Zeist voor de bond vele malen goedkoper zou blijken uit te vallen. En dat is niet zo moeilijk, want ook na de renovatie zal het sportcen trum niet winstgevend zijn. Het bondsbestuur wilde, of kon die in formatie echter niet geven en dat is toch wel ernstig. Men vraagt de vergadering om een grote hoeveelheid geld te mo gen investeren zonder de gevolgen van Michel Kreek maakt een onvoorstelbaar mooi seizoen door. De jonge Ajacied (de jongste basisspeler) beleefde een hoog tepunt toen hij in de kwartfinale van het UEFA Cup-toernooi tegen AA gent het openingsdoelpunt inkopte. Michel had na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd moeite om zijn emoties de baas te blijven. Begrijpelijk, want voor de sterke linker middenvelder is het in deze voetbaljaargang erg snel gegaan: een vaste plaats in Ajax 1, een prachtig Eu ropa Cup-avontuur en bovendien nog een serie Olympische kwalificatiewed strijden in Oranje die er wezen mag. FotoLouis van da Vuurst

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 5