Alle leden van de Bordjesclub zijn wer kende leden. Hoe kan men dat bij Ajax worden? a) door als actief voetbalsenior in onze vereniging te spelen; b) door na een aantal jaren een functie in een commissie te hebben vervuld; c) in een situatie dat iemand in het grote belang van de club tot onze vereni ging wordt toegelaten in een bepaal de functie, waarin men volgens de reglementen werkend lid moet zijn: Tegenwoordig wordt de reünie van de Bordjesclub in de huidige bestuurska mer gehouden voor de borrel en verhuist men later op de avond naar de Ajax Lounge voor het diner. Dat dit alles zich in ons eigen stadion afspeelt draagt ze ker bij aan de enorme sfeer en de gezel ligheid waarin dit festijn ieder jaar wordt gevierd. Ook dit jaar kende de avond van de Bordjesclub aan gezelligheid geen gren zen. Het spreekt vanzelf dat de aanwezi ge mensen, zo'n 80 in getal, nu niet de allerjongsten uit de vereniging zijn maar het voordeel is dan wel dat het onder de borrel bruist van verhalen over vroeger. Het Comité Bordjesclub, dat als voorzit ter de onlangs overleden oer-Ajacied Tonnie Brandsteder had en verder be staat uit de niet minder oer-Ajacieden Wim Schoevaart, Jan Neefjes, Henk Smit en Jan Potharst, hebben elk jaar de goede gewoonte wat gasten van jonge re leeftijd uit te nodigen zoals dit jaar on ze technische direkteur Louis van Gaal, secretaris jeugdvoetbal Hans Bijvank en de eindredakteur van dit blad. Het is dan schitterend al die verhalen over toen aan te horen en deze vertellingen worden al leen maar mooier en "sterker" naarmate het borreluur verstrijkt. Om vervolgens na enige tijd af te zakken naar het res taurant voor het diner. Dat vindt plaats in een unieke sfeer met het zingen uit volle borst door alle aan wezigen van de Ajax Bordjesclub Balla de, indertijd op rijm gezet door onze clubdichter Jan Schoevaart, alias Tric- Trac. Gezien evenwel de matige zang kwaliteiten van de huidige generatie "oudjes" is dat wat minder geworden maar is dit onderdeel uitstekend vervan gen door het voordragen van een aantal moppen en grappen waarbij de lach spieren het zwaar te verduren hebben en waar soms de dames van Maison Van den Boer (verantwoordelijk voor het uitstekende diner en perfecte service) zich desgewenst even konden afzonde ren op het moment dat een wat "pittige" grap werd aangekondigd. Maar het is altijd weer die sfeer die alles zo uniek maakt. Het is het rood-witte hart van de club, mensen die hun spo ren hebben verdiend en veel hebben bij gedragen aan wat onze. vereniging thans is. De sigaren van Gerard Hulscher, het verhaal van Johnny Roeg, het kletsen over Ajax, de club waaraan al die men sen zoveel tijd hebben besteed waar de club ook veel dank aan verschuldigd is, dat allemaal verpakt in een uiterst gezel lige, unieke reünie van Ajacieden, ver enigd in de Bordjesclub. Dat het nog ve le jaren zo mag blijven...! André Kraan Tijn Middendorp

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 37