W ma; een eer die geen enkel ander Olym pisch stadion ooit ten deel viel. Dat het gebouw niet al lang op de monumenten lijst staat, verbaast me eerlijk gezegd; men hoeft geen verstand van bouwstij len te hebben om te zien dat het stadion een prachtig voorbeeld is van de bouw stijl van de jaren twintig die in heel Am- sterdam-zuid, de mooiste stadswijk van Amsterdam, en bijvoorbeeld ook in Be tondorp te zien is. Daar worden hele hui zenblokken tot de monumenten of de beschermde stadsgezichten gerekend, dus waarom het Stadion niet? De volgende vraag is wat de functie van de oude reus zou moeten zijn. Het sta dion grondig verbouwen om het aan de eisen des tijds aan te passen, zou waar schijnlijk betekenen dat het onherken baar veranderd zou moeten worden. Het alternatief ligt voor de hand: dan houden we er toch gewoon geen top sport meer? We bouwen gewoon een mooi nieuw stadion bij Strandvliet, zodat die plannen niet weggegooid hoeven te worden, en brengen het oude stadion in zijn oude staat van 1928 terug. Dat wil zeggen: de bovenste ring wordt verwij derd (die is er pas in 1937 opgezet). Zo krijgt het geheel weer de prachtige ova len vorm die het in nieuwstaat had. Een goede behandeling tegen betonrot moet te doen zijn. En Amsterdam heeft nog acht ton tegoed van Goldreyer, die heeft aangetoond uitstekend grote vlakken te kunnen schilderen, en die kan de boel dus een keurig verfje geven. Dat kan geen kwaad, want wie weieens binnenin het stadion is geweest, zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de schilder kort voor de oorlog voor het laatst is langs geweest. Er zijn zelfs nog pluche tafelkleden te vinden van het soort dat mijn ouders in 1959 met de vuilnisman meegaven, maar die passen natuurlijk mooi bij de inrichting van het monument. Als alles er weer netjes uitziet, zijn er al lerhande zinvolle bestemmingen denk baar voor de burelen en de zalen die in het inwendige kunnen worden ingericht: kantoor van de stadsdeelraad bijvoor beeld; geen enkele stadsdeelraad ter wereld heeft zo'n mooi gebouw. Bedrij ven kunnen het afhuren voor presenta ties of congressen, de diverse overhe den kunnen het benutten voor ontvangsten, er kunnen tentoonstellin gen worden georganiseerd en op het sportveld zouden evenementen kunnen worden georganiseerd, van openlucht voorstellingen tot sportdagen voor scholen. Tot slot strekt het tot aanbeveling de foeilelijke Citroëngarage die in een vlaag van verstandsverbijstering (of geldzucht) is neergezet op de plek waar ooit de ge bouwen voor de Olympische zaalspor ten stonden, te verwijderen en rond het stadion een fraai plantsoen aan te leg gen, zodat het terrein fraai aansluit bij de groenrijke pleinen in de omgeving. De vraag rest: wat zou dat allemaal kos ten? Daar heb ik geen idee van; er wordt gesproken van zestig miljoen. Daar zit het verwijderen van de 'dubbele' ring weliswaar niet bij, maar verwijderen is ongetwijfeld goedkoper dan renoveren, 33 Het Olympisch Stadion...voetbaltempel die moet blijven... Foto: Ruud Voll anders hoefde het hele stadion niet weg. Als gemeente, overheid en bedrijfsleven allemaal een beetje meewerken moet het te doen zijn en kan er een brok on geëvenaarde geschiedenis worden ge red. De overheid kan zo iets goed ma ken van zijn houding van 1928, toen het stelselmatig verrekte bij te dragen in de kosten van de Olympische Spelen en het stadion. Omdat het niets mocht kos ten, werd het zwemstadion, waar John ny Weissmuller, Zus Braun en Arne Borg triomfen vierden, zonder deugdelijk fun dament gebouwd, zodat het na drie maanden al begon te scheuren en moest worden afgebouwd. Gebeurt er niets, dan verdwijnt het sta dion, komen er woningen en staat over enkele maanden iemand 's ochtends zijn tanden te poetsen op de plek waar Cees de Wolf scoorde tegen Liverpool, Emil Zatopek zijn tegenstanders kapot- liep, en Fanny Blankers-Koen over de horden gleed. En als dat gebeurt moe ten Nederland, Amsterdam met de deel raad Zuid voorop zich diep, diep scha men. Evert Vermeer

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 33