VAN DE VOORZITTER H( I elaas hebben we onlangs van twee prominente Ajax-leden afscheid moeten nemen. Nol Boerkoel en Ton Brandste- der waren niet weg te denken ajacieden. Twee mannen die veel voor de club heb ben betekend en die we niet licht zullen vergeten. Het was dan ook terecht, dat mede van uit de selektie de wens naar voren kwam om hen, door het spelen met rouwban den, te herdenken. Graag wil ik U allen bedanken voor de waardigheid, waarmee de minuut stilte voor aanvang van de wedstrijden werd gehouden. Vaarwel Nol, vaarwel Ton, bedankt voor jullie vriendschap en clubliefde. Het grote nieuws deze maand is natuur lijk het feit, dat het nieuwe stadion er de finitief zal komen. Op 29 februari jl. kwam de raad van commissarissen om 14.00 uur bijeen en 's avonds rond 22.30 lag de beslissing op tafel. De enige onzekerheid is nog de lokatie. De voorkeur gaat uit naar de Burge meester Strammanweg. Het stadion zal daar boven op een parkeergarage, een zogenaamd transferium, worden ge bouwd. Deze parkeergarage zal 2500 - 3400 parkeerplaatsen bevatten en kan door de week o.a. gebruikt worden door forenzen, die vanuit de garage via een looptunnel het station Bijlmermeer kun nen bereiken, om zodoende met de me tro naar het centrum verder te reizen. Ook kan het dienen als parkeergelegen heid voor Rai-bezoekers. Is dat transferium eventueel niet haal baar, dan komt het stadion op een an dere, nog nader te bepalen lokatie. Maar... het komt er en het zal begin 1996 voltooid zijn. Kunnen er in het volgende clubblad wel licht een aantal plattegronden worden afgedrukt, in deze editie zal ik toch vast een tipje van de sluier oplichten en dan met name inzake de faciliteiten waar Ajax straks over zal kunnen beschikken. Op de begane grond zijn de voetbal- technische ruimten voorzien: Drie grote kleedkamers, met voor ons eerste elftal eveneens een jaccuzi, een sauna, alsmede een turks bad. Een sportzaal van 12x24 meter en de kamers voor de medische staf. Ook zul len de wasserij en de magazijnen op de ze verdieping worden ondergebracht. Op de eerste verdieping bevindt zich de centrale hal. Op deze hal komen aan de linkerkant de kantoren voor onze administratie uit. Het krachthonk, het archief en de scheids- rechterskleedkamer liggen in dezelfde hoek. Nieuw zijn een aparte ontvangstruimte van 400 m voor onze leden en het mu seum, dat 350 m groot is. Via trappen en liften komt men op de tweede verdieping, alwaar de bestuurs kamer, het spelershome, de perskamer, alsmede het grote restaurant voor de businesseathouders gesitueerd is. De derde verdieping bevat het restau rant voor de skyboxhouders en 34 sky- boxen. Eén verdieping hoger nog eens 29 sky- boxen en 5 founder boxen. Op deze verdieping is ook de controle kamer gehuisvest. Aan de overzijde is eveneens een groot cafetaria voorzien. Ik laat het maar even bij deze opsom ming, teneinde U niet al te zeer te ver warren. Maar dat een en ander Ajax waardig zal zijn staat vast. Mijn complimenten gaan natuurlijk uit naar alle leden van de raad van commis sarissen, die zo'n kleine drie jaar inten sief gewerkt hebben om dit project van de grond te krijgen. Maar met name naar Uri Coronel en Arie van Os, die de clubbelangen bewaakt hebben en na mens Ajax, juist op momenten dat alles dreigde te mislukken, voortdurend de nodige stimulansen hebben gegeven. In een - alweer - uitstekend bezet Olym pisch Stadion versloeg Ajax rivaal PSV in de vierde ronde van het KNVB-Beker- toernooi. Een doelpunt van John van Loen in de slotfase van de verlenging bracht Ajax over de streep. De feestvie rende Ajacieden op de foto zijn Frank de Boer, matchwinner John van Loen, Mi chel Kreek en Johnny van 't Schip. Foto: Ruud Voll Ook wil ik de werkzaamheden van Arie van Eijden in deze niet onvermeld laten. Hulde heren. De komende tijd zult U meer in detail hierover vernemen. Er bereiken ons nogal eens wat klachten over de verstaanbaarheid van de ge luidsinstallatie. Met name aan de korte zijden van het veld hoort men niets, maar ook op de andere tribunes is de geluidskwaliteit ronduit slecht te noe men.. Het bestuur is dan ook voornemens hier spoedig wat aan te doen. Over de buitengewone vergadering be taald voetbal van 25 februari jl. zijn een aantal belangwekkende zaken te mel den. Ten eerste kon de vergadering niet ak koord gaan met de amendementen van uit het amateurvoetbal, inzake de afwik keling tussen een amateurclub en een B.V.O. bij de overgang van spelers vice versa. Mede hierdoor lijkt een landelijke B-juniorencompetitie helaas nog ver weg. Goed nieuws is het feit, dat de vergade ring akkoord ging met een financiële bij drage aan het project van Ajax, PSV, Feyenoord en Groningen, inzake de au tomatisering van de kaartverkoop bij wedstrijden. Eerder had het ministerie van economische zaken al een subsidie toegezegd. Het systeem kan nu dus ver der worden ontwikkeld en zal bij de vier clubs worden ingevoerd. Het ligt in de bedoeling, dat andere B.V.O's op ter mijn zullen volgen. Langs deze weg wil ik de redactie van "de Ajacied" graag eens complimente ren met hun blad. De druk is werkelijk keurig verzorgd en de artikelen zijn zeer lezenswaardig. Ga zo door mannen De jaarlijkse instuif voor jonge voetbal lertjes heeft dit jaar een record aantal in schrijvingen opgeleverd. Het beloven dan ook mooie dagen te worden. Onze eerste wedstrijd tegen AA-Gent zit er op. De tactiek van onze zuiderburen was verderfelijk. De F.I.F.A. bedenkt al lerlei spelregelaanpassingen om het voetbal aanvallender en aantrekkelijker te maken. Welnu, tegen spelers die ab soluut niet wensen aan te vallen is geen kruid gewassen. Daar weet ik zelfs geen regels voor te bedenken. De ontvangst was overigens allerhartelijkst, zoals we dat eigenlijk wel verwacht hadden. De Belgen staan immers bekend als Bourg ondiërs. Lees verder op pagina 25

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 5