dion? Er bestond toen al een werkgroep waar Ajax nog niet in zat. Wij hebben ons vanaf het allereerste be gin een paar dingen goed gerealiseerd, waarover ik heel duidelijk wil zijn. Te meer, omdat we nog wel eens kritisch worden aangekeken door mensen die denken dat wij geen gevoel voor traditie of voor de vereniging hebben. Zelf ben ik m'n hele leven Ajacied geweest en heb zelden of nooit een wedstrijd in de Meer gemist. Toch moet je je op een gegeven moment afvragen hoe je verder wilt met zo'n club. Onze mening is dat we moe ten proberen Ajax zo hoog mogelijk te laten voetballen en geen genoegen ne men met een rol in de middenmoot. En daar past nu eenmaal een groot en modern stadion bij omdat je zonder de financiële middelen, die dat stadion op brengen, er niet uitkomt. Natuurlijk kun je de vraag stellen: waar om zou er niet in de Meer gebouwd kunnen worden? In de eerste plaats moet men zich reali seren dat je voor dit soort zaken altijd de medewerking nodig hebt van de Ge meente. Want zelfs al zouden we het geld hebben (en de grond, maar die hebben we natuurlijk in de Meer), dan nog krijg je te maken met bouwvergun ningen en milieu-effecten die bekeken moeten worden. Dus het is niet zo van: hup, we gooien er in de Meer een paar nieuwe tribunes overheen en we zijn klaar. Dat de lokatie de Meer minder ge schikt is voor een nieuw stadion heeft te maken met de infrastructuur. Hoe je je best ook doet, het zal je niet lukken gro te parkeerterreinen te ontwikkelen, het zal je ook niet lukken het stadion te ver bouwen dus moet je sowieso naar nieuwbouw toe. En als je dan toch nieuwbouwt, dan kun je dat maar het beste doen in een ruimte waar je par- keergelegenheden hebt, waar openbaar vervoer is, waar ruimte is voor onze jeugd en amateurs. De enige reële mo gelijkheid om in de Meer iets te doen be staat, als veel van de huidige bespelers verdwijnen. Maar dan blijft nog de in frastructuur rond ons stadion een pro bleem. Met alleen lijn 9 en een paar bus sen kom je er nooit. Het is toch een ramp om met de auto het Ajax Stadion te bereiken. Al die problemen hebben ertoe geleid, ook bij de Gemeente, om te zeggen: laten we nu een lokatie zoe ken waar we die problemen niet hebben. Dat is voor iedereen slikken, ook voor ons. Wij zijn in het bestuur grotendeels traditioneel ingestelde mensen maar op een gegeven moment moet je zeggen:ons eerste doel is de top. Daar voor is een groot nieuw stadion voor no dig. Kan dat in de Meer? Buitengewoon moeizaam. We hebben toen besloten met de Gemeente mee te doen. Op het Olympisch Stadion kom ik straks nog even terug. Voorwaarden In het eerste anderhalfjaar hebben we in een groepje meegesproken met grote beleggers als ABP, PGGM en de NMB maar na verloop van tijd bleek dat die mensen helemaal geen belangstelling hadden om iets voor de sport te doen. Die mensen zaten daar echt met het ge voel om daar geld aan te verdienen en niet om iets voor de sport, voor Amster dam of voor Ajax te doen. Alles moest zo super gefinancierd en economisch verantwoord zijn dat Ajax de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid door te zeggen hier verder niets in te zien. Er zijn naar onze mening meer dan alleen eco nomische motieven voor nodig om een stadion te realiseren. We hebben toen met behulp van ABN/AMRO een financieringsplan opge steld door het uitgeven van aandelen. Daar is bijna twee jaar keihard aan ge werkt en ik moet zeggen dat het maar gedeeltelijk is gelukt en de eerste die zich dat aantrekt ben ik zelf. We hadden gerekend op 40 miljoen en het werd 20 miljoen. Aan de andere kant gingen we uit van vijf founders voor elk 5 miljoen en zoals het er nu uitziet worden dat er zes of zeven. Dat is dus wel geslaagd. Ook de bijdrage van de Gemeente is gelukt, kortom, financieel is het rond. In eerste instantie gingen we uit van 239 miljoen aan bouwkosten. Dat moest worden te ruggebracht, vanwege die tekorten aan die aandelenemissie, tot 200 miljoen. Twee grote aannemingsbedrijven, Bal last Nedam en de Bataafse Aannemings Maatschappij wilden het stadion voor dat geld wel bouwen. Kortom, aan de eerste voorwaarde, de financiering, was voldaan. Voorwaarde nummer twee was te ko men tot een economisch plan, zodat je niet elk jaar met grote tekorten zit. Veel mensen riepen onmiddellijk van de da ken dat het nieuwe stadion elk jaar veel verlies zou opleveren. Vooral van de kant van het Olympisch Stadion was men daar nogal sterk in. Echt onzin! Kijk, er is nog nooit een stadion gebouwd met 75% eigen vermogen. En over dat geld betaal je geen rente. Dat geld heb je op zak. Dat geef je uit en daar bouw je een stadion van. Dus de kosten waar voor je staat bestaan uit de aflossing van de resterende 25% plus onderhouds- en personeelskosten en een stukje afschrij ving voor het geval dan het dak over 30 jaar aan vernieuwing toe is. Er is een rapport opgemaakt, een busi ness plan, wat uitgaat van uiterst con- 27 servatieve getallen. Bijvoorbeeld dat wij niet meer toeschouwers zullen trekken dan thans het geval is met gematigde toegangsprijzen. Je mag toch verwach ten dat je in een groot en modern sta dion meer mensen ontvangt, Nou, als je dat allemaal optelt en aftrekt en er een beperkt aantal andere evenementen kunnen plaatsvinden, dan is dat stadion goed te exploiteren en hoeft dat geen verlies op te leveren. En, ja, op de derde voorwaarde zijn we dus gestrand en wel met dat gedoe rond Ouder Amstel. Uit die hoek hadden wij nooit de problemen verwacht. Ik kan daar verder niet zo gek veel over zeggen omdat de afspraak met de Gemeente is geweest dat wij voor het financiële ge deelte zouden zorgen en wij nooit be trokken zijn geweest bij de gesprekken met Ouder Amstel. Uiteindelijk is van die zijde een "nee" gekomen en stonden we met lege handen. Transferium De Gemeente kwam toen met het plan van een TRANSFERIUM. Dat betekent dat het stadion ongeveer 9 meter boven de Burg. Stramanweg komt te liggen, op Amsterdams grondgebied, waardoor enorme ruimtes vrijkomen voor zo'n 2500 auto's. De extra kosten worden geraamd op 55 miljoen. Wij hebben ge zegd: wij bemoeien ons alleen met de bouw van het stadion voor 200 miljoen en dat Transferium moeten jullie dan maar apart financieren. Daar moest dui delijkheid over komen voor 1 maart jl., anders moesten wij de aandeelhouders terugbetalen. In een vergadering op 28 februari kwam na een lange zit de garan tie dat in elk geval het nieuwe stadion er komt en als dat Transferium niet door gaat, de Gemeente Amsterdam een stuk grond zal aanwijzen, waar het stadion dan gewoon op de grond, op het maai veld, gebouwd zal worden. Waarbij het spannend is je af te vragen: waar dan? Inmiddels heeft de Gemeente de sta dioncommissie van de UEFA gegaran deerd dat in 1996 voor eventueel de E.K. in elk geval het nieuwe stadion klaar zal zijn. Dat is voor ons natuurlijk erg be langrijk. Als ik de Gemeente citeer dan is de kans op de bouw van het Transferi um ongeveer 85% maar daar steek ik mijn nek niet voor uit. Mocht dat niet door gaan, sluit ik niet uit dat de lokatie de Meer toch weer een rol kan gaan

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 21