ge keelpijn onmiddellijk achteruitgang betekenen in prestatie. Als je 2% minder presteert scheelt dat 5 centimeter bij de bal en heb je de bal dus niet. Voor men sen die, zeg maar, op kantoorwerken is die vermindering in prestatie minder merkbaar. Daarnaast is het in de dia gnostische maar ook in de therapeuti sche sfeer veel agressiever. Hoewel wij zelf de mensen veiligheid willen geven willen we iedere kleine onzekerheid nog kleiner maken door heel snel en intensief onderzoek te verrichten en dan ook eventueel de therapie daar op aan te passen. Van een verstuikte enkel laten we bijvoorbeeld sneller een foto maken dan gemiddeld. Iedere kleine onzeker heid moeten wij bij profvoetballers zien te elimineren. Dat is het kenmerk van een topvoetballen Een behandeling kost tijd, tijd is geld en het kan hem zelfs z'n plaats in het elftal kosten. Natuurlijk staat het belang van de speler primair en dat is ook vrijwel altijd het be lang van Ajax Emotie Blessures zijn niet altijd te voorkomen. Je kan door een rot-ongeluk een forse kruisbandscheuring oplopen. Nou, dan ben je er een jaar uit en dan moet je maar weer zien terug te komen. Maar spelers kunnen toch veel zelf doen. Door zich bijvoorbeeld emotioneel lek ker te voelen, door zich lichamelijk in goede konditie te houden en er een goe de leefregel op na te houden, waarbij hij heus wel eens een keer een biertje mag drinken maar wel naar z'n lichaam luis tert, die heeft gewoon minder blessures. Hij moet ook proberen binnen z'n gees telijke en lichamelijke draagkracht te blij- ven.Vaak zie je bij mensen die nieuw bij Ajax komen,een andere emotionele sfeer vinden maar ook andere trainings methoden ervaren gewoon kenmerkend meer blessures optreden. Die willen ook extra hun best doen, die gaan dan verder dan normaal, maken een sliding die eigenlijk niet kan en bles seren zich dan. Dan zeg ik: wees nu een beetje slim, zorg goed voor je zelf, het gaat niet alleen om deze wedstrijd. Ver der is het van belang goed te eten en te drinken, een goede warming-up, eigen lijk ook een goede cooling-down, een goed rekprogramma afwerken, na de in spanning je lichaam goed met koolhy draten aanvullen door sneller te herstel len en de volgende dag weer beter in staat te zijn te presteren. Ja, eigenlijk de hele fysiologie. Alles overlapt elkaar. Profvoetballers moeten altijd optimaal presteren.De voetbalwereld is zeer ex treem. Daar heerst de wet van de jungle, het recht van de sterkst in allerlei varia ties, zoal de sterkste voetballer ter be oordeling van een trainer en de ene trai ner vindt die ene voetballer beter dan die andere en de ander weer niet. Dan die vele machtsequivalenten zoals een trai ner die altijd wint ook gelijk heeft en een sterke voetballer die ook een extreem hoog bedrag aan salaris kan bedingen, de macht van het geld, de macht van de publiciteit, dat vind ik allemaal zeer ener verend. Spelers zijn aan de ene kant al lemaal "mannetjes" met allemaal eigen belangen maar wel het talent moeten hebben in teamverband optimaal te kun nen functioneren. En iedereen verricht zijn taken op z'n eigen manier. Dat zie je in de voorbereiding voor een wedstrijd. De één zit stil in een hoekje, de ander wil bij wijze van spreken een bal gaan trap pen in het ballenhok. De één vindt kip lekker, de ander wil honing op z'n brood. Het is ook mijn taak om dat te onderkennen. Binnen die grenzen moet je ze ook laten. Kijk, dat iemand een bal letje hoog kan houden, dat iemand heel hoog kan springen, dat is allemaal meet baar maar het karakter, de emoties, daar zijn wij nog niet aan toe terwijl dat toch zo vreselijk interessant is. Op basis van gelijke kracht kan een speler net dat beetje meer presteren door emotionele inzet. De geestelijke toestand van een speler is misschien nog wel belangrijker dan de fysieke. Mensen zijn geen onder delen in specialisme. Het is een continu gebeuren in relatie met zichzelf en z'n omgeving. Plus de cirkeltjes daarom heen. Dat iemand zich lekker voelt is zo vreselijk belangrijk. En om de jongens daar bij te helpen hoefje helemaal geen groot psycholoog te zijn. Daarom is het zo goed dat we over dat soort dingen veel praten zoals we dat doen met Louis van Gaal en dat we ook de ruimte geven aan mensen zich af en toe eens te uiten. Als iemand zich ergert en hij uit die ergernis, dan is er weer wat ruimte voor vrolijkheid, om het maar eenvoudig te zeggen. Placebo-effect Tijdens een wedstrijd kijk ik uiteraard eerst naar de spelers die een tik gehad hebben. Daar let je extra op. Bij een blessure is Pim van Dord de man die in eerste instantie de blessure behandelt en bekijkt. En dan heb je gewoon de scheiding tussen pluis en niet pluis, komt het wel goed of is het echt mis. Als er echt iets ernstigs gebeurt kan jij dat ook wel vanaf de tribune zien. Maar op het spel let ik ook wel, hoor. Hoewel ik je 48 moet zeggen dat ik, voor mijn komst bij Ajax, vrijwel niets van het voetbalspel af wist. Nu is dat wel veel bijgetrokken hoewel dat geschaak met voetballers op bepaalde posities en zo, nou, dat ont gaat me wel eens even. Dat heeft dan ook weinig met mijn werk te maken. Onze zorg is dat de jongens in de meest optimale konditie zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. De manier waarop dat gaat kan per individu verschillen. Myste rieuze krachten, nou, wat zijn dat? Hoe moet je dat definiëren? Voorop moet ge steld worden dat het beste vertrouwen je zelfvertrouwen is. Je kan iemand ver trouwen geven door bepaalde handelin gen te verrichten maar dat er op een be paald moment weer vanaf gaat. Ik kan iemand niet altijd een blauw pilletje ge ven of een bepaald ritueel doen. Het is beter voor de speler om een heel reëel basaal zelfvertrouwen op te bouwen. Maar omdat het allemaal zo'n extreem gebeuren is met extreme prestaties het geen iemand extreem gevoelig maakt le vert dat soms mysterieuze of beter ge zegd extreme krachten op. In dit verband wordt ook wel gesproken over het placebo-effect: je geeft mensen alle maal hetzelfde witte pilletje, alleen in de één zit aspirine en in de ander gewoon melksuiker,een namaakmedicament. En beide helpen. Gevoelig Tot op heden hebben wij nog geen on overkomelijke niet op te lossen zaken aan de hand gehad. Soms hebben men sen wel klachten maar kunnen we na onderzoek geen afwijkingen vinden. Wat ik wel erg interessant vind bij mensen is een situatie dat wij wel of niet toevallig bij röntgenonderzoek enorme afwijkin gen vinden terwijl die mensen gewoon voetballen. Afwijkingen aan hun bot- stelsel waarbij zij bijvoorbeeld afgekeurd zouden worden voor militaire dienst en hier topvoetbalier zijn. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die inhe rent zijn aan het werken. In het alge meen en specifiek bij Ajax. Er is bijvoor beeld een relatief ruimtegebrek. De fysiotherapeuten werken noodgedwon gen in de kleedkamers, die bij een wed strijd voor de tegenstander zijn. Ze moe ten dus iedere keer hun spulletjes weer weghalen. We zouden graag ten eerste mooie testapparatuur willen hebben en daarbij ook revalidatie of krachtappara- tuur. Dat zou allemaal verbeterd kunnen worden. Het is ook mijn taak de know how op niveau te houden en te ontwik kelen en de gelegenheid te geven in op timale communicatie die uit te bouwen. Dan het baleffect: heel veel mensen wil len iets zeggen, van buiten af, externe "deskundigen", met veel nonsens en

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 48