CLUBARTS PIET BON: "EEN TOPSPORTER MOET ZICH GEWOON LEKKER wngeveer drie jaar geleden werd Piet Bon verzocht de medische begeleiding bij Ajax op zich te nemen. En daar pres taties van het elftal alles te maken heb ben met de lichamelijke en geestelijke conditie van de spelers (maar zij niet al leen) lag het voor de hand onze clubarts nader aan u voor te stellen al stond hij nu niet bepaald te trappelen in de publi citeit te komen. Over dat onderwerp en heel veel andere zaken op het gebied van de medische begeleiding in de ruim ste zin van het woord praat Piet Bon een hele avond gemakkelijk vol. De clubarts, oud-topsporter (roeien),arts bij de nationale herenhockeyploeg, huis arts in Aalsmeer en genomineerd als Olympisch arts: "Ja, kijk, inderdaad vind ik dat een club arts niet als taak heeft in de publiciteit te komen. Mijn taak bij Ajax is te streven naar een optimale lichamelijke en gees telijke conditie van alle betrokkenen, zo dat alle teams, ook begeleidingsteams, optimaal kunnen functioneren. Omgaan met mensen schept een zeker vertrou wen en de kans bestaat altijd dat een dergelijk vertrouwen wordt geschaad wanneer een arts in de publiciteit allerlei zaken gaat verkondigen die negatief zouden kunnen werken. Sommige men sen zouden zich misschien, bewust of onbewust, zichzelf herkennen in mijn verhaal of denken: die dokter probeert een beetje te scoren door in de publici teit te komen. Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Wanneer mensen geen vertrouwen meer in je hebben is het vrijwel niet mogelijk als arts nog goed te kunnen functioneren. Aan de andere kant heb ik mij inmiddels ook wel gerealiseerd dat ik als clubarts bij Ajax deel uitmaak van deze organisatie en als zodanig veel interessanter ben dan als huisarts in Aalsmeer.lk zie dat als meest opvallend verschijnsel. Die enorme uit straling die een club als Ajax heeft, dat, als je daar, in welke functie ook, deel van uit maakt, je door mensen zo anders wordt benaderd en bekeken alsof je van een andere planeet komt, dat alles, wat met Ajax te maken heeft de mensen zo enorm bezig houdt. Ik sta daar nog altijd van te kijken. Maar ook in de club zelf, waar mensen, vrijwilligers, zo ontzettend veel uren in die club steken, waar je kan zien dat jeugdvoetballers zoveel inzet en discipline willen opbrengen om maar bij Ajax te kunnen voetballen. Het is echt opvallend maar ook bewonderenswaar dig. Het feit al dat je iets met Ajax te ma ken hebt doet de mensen je anders gaan bekijken. Youp van 't Hek schreef dat laatst nog eens schitterend:" of je nou ballen oppomt, de noppen aan draait, de hoekvlaggen strijkt, de koffie zet, de WC's chloort of de kleuters leidt op de gezinstribune: je hoort bij de fami lie." Organisatie De medische begeleiding bestaat buiten de clubarts uit drie fysiotherapeuten met Pim van Dord aan het hoofd plus Frank van Deursen en Erna Spil. Daarnaast zijn er een aantal begeleiders, fysiothera peuten in opleiding, en verder hebben we een zeer intieme steun van een trau- matoloog chirurg van de Vrije Universi teit (VU), Dr Dijkema. Het is uiteraard van belang dat deze begeleidend specialist (chirurg, traumatoloog, orthopaedist) sportminded is en de bereidheid heeft regelmatig (maandag en donderdag) aanwezig te zijn en natuurlijk voldoende ervaring en kunde heeft in traumatologie (wondleer) en orthopaedie(beenderen en spieren). Verder dient er een goede noodgevallen-bereikbaarheid te zijn met het ziekenhuis door voorrangmogelijk heden op spreekuren en er sprake moet zijn van prettige sociale vaardigheden.Ik vind het belangrijk om meer personen voor een dergelijke functie beschikbaar te hebben om zaken op te vangen bij af wezigheid van, in dit geval, Dr. Dijke- ma.Verder staat het team van de VU ter beschikking dat in principe iedere wer- kochtend van acht uur tot half negen mensen van ons specialistisch onder zoekt en behandelt. Deze hele organisa tie heeft de taak te streven naar een op timale lichamelijke en geestelijke conditie van ALLE betrokkenen zodat ie dereen optimaal kan functioneren en presteren. Alles zit eigenlijk als een ket ting aan elkaar. Alles moet als een team functioneren. Dat geldt ook voor de me dische begeleiding. Dat is alleen maar goed mogelijk als de begeleiders ook als team optreden. Daarom is het zo van enorm belang dat er altijd sprake moet zijn van een opti male communicatie tussen alle betrok kenen: spelers, trainers, begeleiders, bestuur, administratie etc. Dus is het zaak dat ie dereen weet wanneer bijvoorbeeld de dokter aanwezig is. Een werkweek bij Ajax betekent voor mij in de regel: maandagmiddag vanaf vijf uur spreek uur, voornamelijk voor de jeugd, overleg ouders, huisartszaken etc, dinsdag, donderdag en vrijdag altijd om zo rond 1200 uur bij Ajax, zaterdagmorgen vanaf negen uur vergadering met de medische staf en voorts ben ik bij de wedstrijden en trainingskampen van de A-selectie. Daarnaast kan ik altijd mensen in mijn praktijk in Aalsmeer ontvangen en ben ik permanent aanspreekbaar voor alle "za ken" welke binnen mijn mogelijkheden vallen. Blessures Natuurlijk staan de blessures van de eerste-elftalspelers het meest in de be langstelling maar voor ons kan een bles sure van een speler uit de B1 net zo be langrijk zijn. In het algemeen ontstaan de meest voorkomende blessures aan en kel en knie. Voor een geblesseerde speler wordt een therapie vastgesteld die zorgvuldig wordt afgewerkt tot dat de speler medisch gezien weer het veld in kan. Wat wel eens vergeten wordt is dat topvoetballers in feite heel gewone mensen zijn met, wat ik dan maar noem, de huis-, tuin- en keukenprobleempjes. Dus een verkoudheid, wat keelpijn, een pijntje hier, wat last ergens anders, kort om, wat je ook veel tegenkomt in mijn huisartsenpraktijk, die ik dus ook nog heb. Gelukkig is dat goed met het werk voor Ajax te combineren omdat ik geas socieerd ben. Samen met Bob Kirks en assistente Marja doe ik praktijk in Aal smeer en door die samenwerking ben ik in staat veel en op korte termijn beschik baar te zijn. Mijn vaardigheden worden mede door mijn huisartsenopleiding be paald, overigens mijn beperkingen ook. Ik zie toch wel enig verschil tussen de behandeling van patiënten vanuit mijn huisartsenpraktijk en profvoetballers al zijn de klachten op zich vaak gelijk. Als je evenwel op je toppen van je kunnen moet presteren kan een halve graad temperatuurverhoging of een eenvoudi-

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 47