men en akties kan maken. Een fout in de verdediging is meestal fataal. Met de opmerking "Er zijn in verdedi gend opzicht nog een aantal dingen die beter^unnen", zet Marciano zijn tanden in het aangesneden onderwerp. "Het coachen van mijn medespelers bij voor beeld. Ik zie het wel en ik kan wel aan wijzingen geven maar wanneer ik dat doe gaat het vaak ten koste van mijn ei gen spel. Als ik met anderen bezig ben, gaat dat van mijn eigen concentratie af. Wanneer je aandacht bij een spelsituatie is waarbij je een medespeler coacht, dan komt het wel eens voor dat je zelf maar net op tijd of juist net te laat kan in grijpen. daardoor kom je dus in proble men. Ik ben nog jong, en de ideale ba lans en de macht om het coachen niet ten koste te laten gaan van je eigen scherpte zal heus wel komen. Ik moet ook nog harder worden." Marciano tikt, als om zijn woorden kracht bij te zetten, hard met zijn lange, slanke vingers op de tafel. "Harder op een intelligentere ma nier, dus geen blinde hardheid, zoals een John de Wolf op iemands benen hakken, maar overtuigender en nog ste viger in het duel om de bal. Worden die onderdelen beter, dan weet ik dat ik de beste op die plaats ben." Jan Wouters Zonder dat er van overmoed sprake is klinkt Marciano's laatste opmerking overtuigd van eigen kunnen. En dat op een moment dat het Marciano Vink te genzit. De plaats op de bank zit hem zo- Vink in duel met Gica Popescu van PSV: "Ik moet nog harder worden, harder op een intelligente manier". Foto: Louis van de Vuurst wel letterlijk als figuurlijk alles behalve lekker. Marciano Vink steekt het liefst de hand in eigen boezem en gaat bij zicl> zelf te rade maar het is duidelijk dat de andere tactische invulling bij Ajax, waar door er van Vink nog meer soberheid en geremdheid werd geëist, na een aantal weken een breekpunt bleek. De verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord was het dieptepunt waarin er een hem niet pas sende onzekerheid Marciano parten speelde. "Dit is vreselijk balen, ik ben natuurlijk totaal niet blij met deze situ atie. Op de training zal ik moeten bewij zen dat ik er in hoor te staan", zegt Mar ciano die één man bij Ajax erg mist: Jan Wouters. De huidige Bayern-speler kon verbaal ongenadig uit zijn slof schieten wanneer Marciano een fout maakte maar het was het "slachtoffer" van Wou ters scheldpartijen duidelijk dat hij het beste met hem voor had. En wanneer Marciano Wouters van repliek diende werd dat ook geaccepteerd. "Van Jan Wouters heb ik enorm veel geleerd", stelt Vink, "Veel meer dan ik van welke trainer ook heb opgestoken. Die verhou ding kan je inschatten op 90 tot 10 pro cent. Wouters en ik hielden elkaar in het veld ook in evenwicht, het was fijn om met hem te spelen en ik vind het vrese lijk jammer dat hij is weggegaan want ik had nog veel van hem kunnen en willen opsteken. In zijn schelden legde hij nog uit wat er verkeerd was gegaan. Als ik liep te dromen schudde hij mij wakker. Jan had het als maar weinig anderen in zich om zijn ervaringen op je over te brengen." Toekomst op middenveld Voorafgaande aan de belangrijke inter land tussen Nederland en Portugal Marciano Carlos Vink, (te?) gebonden libero. Foto: Cor Mooij speelde Jong Oranje in het Olympisch Stadion als-sparring partner tegen het "echte" Oranje. Marciano Vink stond als centrale rol op het middenveld opge steld, in een rol die vergelijkbaar is met die van Frank Rijkaard bij Milan. Vink ec- celleerde. Hij speelde een "wereldpartij", was overal te vinden en zette zowel aan vallend als verdedigend het spel naar zijn hand. Hij leefde zich uit en verklapte later dat zijn rol als middenvelder een verademing was en dat hij zelf nader hand echt had zitten nagenieten van die wedstrijd. De vergelijking met Frank Rijkaard is niet helemaal uit de lucht ge grepen. Het etiket van verdediger zit vast op Vinks lijf geplakt maar het zou best eens zo kunnen zijn dat zijn toe komst op het middenveld ligt. Daar, tus sen aanval en verdediging, kan Vink zijn enorme talent naar hartelust ontwikke len in de definitieve richting van het Ne derlands Elftal. Vandaar terug naar de sobere zakelijk heid van gebonden libero is daarna altijd nog mogelijk. De zon gaat altijd weer schijnen. David Endt

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 1992 | | pagina 21