Q Bij de start van het nieuwe seizoen moesten we even wennen aan het vertrek van een aantal bekende gezichten. Zo besloot Jan Olde Riekerink per I juli te stoppen als hoofd jeugdopleiding, nam Ed Peereboom na 31 jaar afscheid als assistent-scheidsrechter bij de A2 en Bettinna en Hannie als kantinepersoneel. Als ik terugkijk op het verenigingsjaar 201 I -2012, dan kan ik mij geen seizoen herinneren, waarin wij binnen een seizoen zoveel hoogte- en dieptepunten hebben meegemaakt. Een seizoen, verge lijkbaar met een rit in een achtbaan, waar voor velen binnen de club het gevoel van trots en liefde voor onze club danig op de proef werd gesteld en waarop wij tegelijkertijd sportief gezien met veel trots op kunnen terugkijken. Het rapport'Klankbordgroep Structuur en Organisatie' werd in september 201 I met de leden besproken als basis voor bestuurlijke vernieuwing via een structuurwijziging, vastgelegd in statuten van de vereniging. Deze aanpassing, met als belangrijkste gevolg de bestuur lijke ontkoppeling van het verenigingsbestuur en de Raad van Commissarissen (RvC), werd door de leden aangenomen, en op 22 december 201 I bekrachtigd. Hierbij werd het verenigingsbestuur verantwoordelijk voor de vereniging, erfgoed, identiteit, licentie en acteert zij als grootaandeelhouder van de vennootschap. De RvC houdt toezicht op en controle over de vennootschap, het bedrijf. Bij de benoeming van een nieuwe RvC onder voorzitterschap van Steven ten Have op 25 juli 201 l,was er al rekening gehouden met die bestuurlijke ontkoppeling van verenigingsbestuur en RvC. Het had een begin moeten zijn van bestuurlijke rust na de turbulente periode in het seizoen 2010-201 I .Alle goede bedoelingen ten spijt, is het daar niet van gekomen.Verschillen van inzicht, de onmogelijk heid bij elkaar te kunnen komen en het ontbreken van collegiaal bestuur vormden de basis voor de diepe crisis waarin onze club dit verenigingsjaar terecht kwam. Het werd het jaar van verzoeningscommissies en vele extra vergaderingen van de ledenraad, waarbij de verdeeldheid binnen de club ragfijn aan de oppervlakte kwam. Het was ook het jaar waarbij, door alle incidenten op alle niveaus binnen de club.Ajax veranderde in een verdeelde voetbalgemeenschap vol wantrouwen, roddel en achterklap, waar mensen via de media werden beschadigd en binnen de club mensen zich onzeker voelden. Normen en waarden leken te moeten wijken, en werden gerecht vaardigd omdat het 'in het belang van de club was' met als absoluut dieptepunt, het fysiek bedreigen van mensen binnen de club, wat uiteraard ONACCEPTABEL is! En een jaar dat commissarissen tegenover elkaar in de rechtszaal stonden, de vereniging al na korte tijd na hun aanstelling de RvC moest vragen vrijwillig hun positie op te geven, en de bestuursraad als grootaandeelhouder uiteindelijk ook de gang naar de rechter moest maken om dit af te dwingen. Bij de aanstelling van de bestuursraad op 22 december 201 I hebben wij aangegeven dat wij de grootste uitdaging vinden in het weer verbinden ■■KJ fl van mensen, ervoor te zorgen dat Ajax weer een club wordt waardoor deze bestuurlijke chaos ons niet weer over- f^^-. B 4,. komt. In dat kader heb ik tijdens de Nieuwjaarborrel in januari '2012' het jaar van het herstel genoemd. HkS 'ÉI Op basis daarvan zijn wij als bestuursraad aan de slag gegaan. In het weer verbinden van mensen en herstel van respect voor elkaar zijn stap voor stap vorderingen gemaakt, maar het is voor ons ook duidelijk dat er hier nog een lange weg te gaan is. Daarnaast zijn er een aantal stappen gezet om de communicatie met de leden structureel te verbeteren. Zo organiseren wij nu viermaal per jaar een ledenvergadering in plaats van driemaal, ons Clubnieuws verschijnt niet zes maar zeven keer per kalenderjaar en binnenkort lanceren wij de nieuwe verenigingswebsite om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de club. De aanstelling van een nieuwe RvC met Leo van Wijk,Theo van Duivenbode, onder aanvoering van Hans Wijers, was vanuit het oog punt van grootaandeelhouder belangrijk in het kader van het herstel van toezicht en controle van de NV. De completering van de RvC met Dolf Collee en Ernst Ligthart sterkt ons in het gevoel dat wij op de goede weg zijn. Na al deze bespiegelingen wordt het tijd om over te gaan naar waar het primair allemaal om draait: hoe verging het ons vanuit sportief oogpunt? U zult met mij eens zijn dat het afgelopen seizoen een topjaar was. De zichtbare ontwikkeling van jeugdspelers in de NextGen Series, de landstitels en kampioenschappen bij onze jeugdelftallen, de kam pioenschappen van alle seniorenelftallen, in het bijzonder de promo tie van de Zaterdag I naar de Hoofdklasse, maakte dit verenigings jaar zeer succesvol. Het kampioenschap van ons I e elftal, na een indrukwekkende inhaalrace onder aanvoering van Frank de Boer, maakte dit seizoen tot een sportief topjaar. Hennie Henrichs, voorzitter

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 7