S3 Evenementencommissie Al vroeg in het seizoen 201 I - 2012 bleek dat meerdere leden onder kenden dat het verenigingsleven nieuwe impulsen nodig had. Dit heeft zich vertaald in allerlei initiatieven die hebben gemaakt dat het vereni gingsleven weer tot leven begint te komen. Pril, maar dan toch.. Vroeg in het seizoen werd een activiteit op poten gezet voor de gehele amateurafdeling. Na afloop van een competitiemiddag kwamen alle spelers, technische- en medische staf, partners en wedstrijdsecre tariaat bijeen voor een informele zaterdagavond teneinde de onder linge samenhang te bevorderen. De avond werd een eclatant succes. Het Sinterklaasfeest werd niet alleen voor de allerjongsten georgani seerd, maar ook voor de gehele zaterdag - seniorenafdeling. Een speler van de Veteranen was de Mystery - Sinterklaas.Verschillende zorgvuldig geselecteerde aanwezigen werden door Sinterklaas toegesproken en waar nodig'op hun plaats gezet'. De eerste seizoenshelft werd, mede door eerdere initiatieven, onder grote belangstelling afgesloten met het traditionele 'Dirk de Groot Gala'. De nieuwjaarsreceptie 2012 werd goed bezocht.Voortdurend sleute len we aan de formule van de receptie en er is reden om aan te nemen dat we de juiste hebben gevonden voor toekomstige recepties. Ook blijft het goed om voorafgaand aan de receptie de vriendschap pelijke wedstrijd te spelen tussen een team van personeelsleden en deAjax - Veteranen. Het komt niet vaak voor dat de verjaardag van de vereniging, 18 maart, op een zondag valt. Dit jaar was dat wel het geval. Ajax I speelde op die dag een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Deze samenloop van omstandigheden leidde tot het idee een brunch te organiseren op de Toekomst, en gezamenlijk de wedstrijd live op tv te volgen. In het clubhuis waren meerdere tv-schermen opgesteld terwijl buiten nog een groot LED-scherm was geïnstalleerd.Voordat de wedstrijd begon, verzorgde Tonny Bruins Slot voor aandachtig gehoor een geweldige wedstrijdanalyse. Uit de reacties na afloop kon worden opgemaakt dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is. De jaarlijkse ouderavond kende ook weer een 'revival'. Het succes van deze avond staat of valt met de inzet van de technische staf en de teammanagers. Door hen verantwoordelijk te maken voor het uitnodigen van de ouders, is een hoge opkomst verzekerd. Mede daardoor werd de ouderavond een geslaagde bijeenkomst. In het verleden werd het voetbalseizoen van de zaterdag-senioren beëindigd met een sportieve bijeenkomst. Doordat alle vier amateur teams het kampioenschap veroverden, werd besloten voor een andere invulling te gaan. Alle betrokkenen werden uitgenodigd voor een tocht met een partyboot over het IJ naar het eiland Pampus. Onderweg kre gen alle aanvoerders uit handen van de voorzitter het eerste exem plaar van de mini-kampioensschaal met inscriptie.Aan de aanvoerders de taak om alle spelers van de selecties een dergelijke mini kampi- oensschaal uit te reiken als aandenken aan dit succesvolle seizoen. Dit unieke aandenken werd door allen geapprecieerd en markeert het begin van een nieuwe traditie. Naast de zaterdag-senioren ontvingen ook alle kampioenen bij de jeugd een mini-kampioensschaal. Dat gebeurde op de traditionele Vanenavond als sluitstuk van het seizoen. Het was de laatste keer dat we nog spreken van een Vanenavond.Voortaan zullen de kampioenen alleen nog de mini-kampioensschaal ontvangen en spreken we over een Schalenavond als slot van het seizoen. Los van dit alles heeft de bestuursraad besloten om vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden om de onderlinge interactie te bevorderen. Het actieve beleid biedt de leden ruim schoots te kans om te participeren in het verenigingsleven, betrokken te raken en wellicht een rol te spelen om het verenigingsleven in de toekomst nog meer impuls te geven. Jan Buskermolen Samenstelling Evenementencommissie Wim Bohnenn Jan Buskermolen Ed Lefeber Johan Rietveld Erfgoed Comité Hoe staat het momenteel met ons Ajax-Erfgoed? Om hier een beeld van te schetsen gaan we naar de Amsterdam ArenA, waar naast de Ajax - portiersloge op de fly-over een ruimte is van 100 m2, waar ons erfgoed is opgeslagen. In het midden hiervan staat een grote ellipsvor mige tafel met in het hart - dus op de goede plaats - een groot (oud) Ajax-logo. Prachtig toch zo'n binnenkomst! De tafel functioneerde ooit op Voorland en later in de bestuurskamer in de Meer. Hierop tekenden veel Ajacieden hun contract, werden opstellingen gemaakt en bestuurs- en commissievergaderingen gehouden. Maar, volgens insiders heeft op deze tafel ook menig biertje gestaan.Van praten krijg je nou eenmaal een droge keel... Er staan twee bureaus, één voor onze archivaris Wim Schoevaart en één voor onze foto-expert Hennie Schuurman. Ook zij vullen hier wekelijks de nodige uurtjes ter faveure van ons Erfgoed. De overige comité leden hebben een staanplaats of mogen aan 'De Tafel'. Wan neer ik over vijfentwintig meter van mijn kantoortje naar dit'walhalla' pendel, kom ik in deze ruimte, omgeven door ruim 100 jaar Ajax- foto's, boeken, shirts, bekers, medailles en wedstrijdbeelden. Dan reali seer ik mij hoe rijk wij zijn aan historie, gewonnen, bijeengebracht en verzameld door Ajacieden. Thijs Lindeman, voorzitter Samenstelling Erfgoed Comité Martin Hansen And ré Kraan Thijs Lindeman, voorzitter Wendy Nagel Wim Schoevaart Hennie Schuurman

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 55