Ledenraad Bestuursraad m De Vanenavond op 15 juni betekende het einde van het seizoen.Theo van Duivenbode riep Mickey van der Hart uit tot Talent van de Toekomst. Er werden vanen en kampioenschaaltjes uitgereikt, teams werden in het zonnetje gezet, en zij die Ajax gingen verlaten kregen als herinnering een shirt op naam. De ledenraad heeft in haar laatste halve seizoen van haar bestaan regelmatig vergaderd om de bestuurlijke crisis binnen onze club te beslechten. Daarbij is ook een aantal vernieuwingen in de organisatie van de vereniging doorgevoerd. De commissie 'Bestuurlijke Vernieuw ing' openbaarde haar rapport, met als belangrijkste voorstel een samensmelting van ledenraad en het bestuur naar een 7-koppige bestuursraad. Een benoemingscommissie kreeg als taak nieuwe bestuursleden voor te dragen. Onenigheid in de Raad van Commissa rissen (RvC) noopte de ledenraad op 24 oktober een bemiddelings commissie te benoemen met als opdracht de ledenraad te adviseren hoe het conflict opgelost zou kunnen worden. Op 16 november werd de ledenraad verrast met een pers bericht van de voor zitter van de RvC over de beoogde benoemingen van Martin Sturkenboom als beoogd algemeen directeur a.i., Danny Blind als beoogd technisch directeur a.i., en het voornemen per I juli 2012 Louis van Gaal te laten toetreden tot de statutaire directie als voorzitter van het directieteam. Dit besluit was aanleiding voor de bemiddelingscommissie de ledenraad te melden, dat de bemiddeling in het conflict ondoenlijk was.Tijdens de informele ledenraadvergadering op 20 november werd, in aanwezigheid van de voltallige RvC en het bestuur, de ledenraad op de hoogte gesteld van de situatie binnen de RvC. De zittende bestuursleden gaven aan per 21 november af te treden. Na overleg werd dat een week opgeschort. Besloten werd alle RvC leden te verzoeken vrijwillig terug te treden. Op de ledenraadvergade ring van 28 november werden Rob Been jr. (voorzitter), Roger van Boxtel, en Ernst Ligthart benoemd in een interim-bestuur teneinde de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) voor te bereiden en namens de ledenraad als grootaandeelhouder aanwezig te zijn bij de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Nadat de Commissie Geestman had laten weten niet bij machte te zijn leden voor de nieuwe bestuursraad voor te dragen, pakte het interim-bestuur de handschoen op en werden Hennie Henrichs (voorzitter), Dick Schoenaker, Cees Vervoorn, Jan Buskermolen en Tonny Bruins Slot bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Tijdens de pauze van de ALV van 22 december 201 I kwam de leden raad voor het laatst bij elkaar om de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. Nadat dit besluit door de notaris was bekrachtigd kwam na ruim 48 jaar een einde aan het bestaan van de ledenraad. Rob Been Jr.,Voorzitter Op 22 december 201 I werden tijdens de algemene ledenverga dering (ALV) voor de 7-koppige bestuursraad vijf leden geïnstal leerd t.w.rde heren Hennie Hen richs (voorzitter). Jan Buskermo len,Tonny Bruins Slot, Dick Schoenaker en Cees Vervoorn. Hein Blocks werd niet verkozen. In de ALV van 20 maart werden de resterende twee vacatures ingevuld door Ronald Pieloor en Maarten Oldenhof. Sinds de installatie hebben zestien bestuursraadsvergaderingen plaatsgevonden. In de periode januari - juni 2012 zijn onder meer de volgende besluiten genomen: Beknopte notulen, een actie- en besluitenlijst van vergaderingen worden door Ed Lefeber gemaakt. De verspreiding hiervan loopt via het secretariaat van de vereniging; Intensivering van de communicatie met de leden wordt inhoud gegeven door: a. Het clubnieuws zal voortaan 7x per kalenderjaar verschijnen met 12 i.p.v. 8 pagina's; b. De ALV zal 4x per jaar plaatsvinden; c. Er komt een verenigingswebsite; d. Een evenementenkalender zal worden geïntroduceerd; e. Notulen van de ALV zullen worden meegestuurd met het clubnieuws, voorafgaand aan volgende ALV; Goedkeuring voor de verjaardagbrunch op 18 maart 2012; De benoeming in functie van de voorzitter door de ALV zal bij de eerstkomende statutenwijziging worden meegenomen. Dit zal gebeuren voordat er een nieuwe voorzitter wordt benoemd; Er is juridisch onderzoek gedaan naar het leggen van het Golden Share bij Johan Cruijff (motie Geestman c.s.). De zaak licht statutair en juridisch dermate ingewikkeld binnen zowel Vereniging als NV, dat besloten wordt voor informele advisering; Er wordt besloten een procedure te starten teneinde tijdelijke commissarissen te kunnen benoemen; Er wordt besloten geen buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven, maar de ingekomen brief van de heren Geestman c.s. in de eerstvolgende al geplande ledenvergadering te behandelen; De contributie wordt verhoogd met 2,3%; Procedure/communicatie in geval van ziekte /bij overlijden van leden worden vastgesteld; Er is een overgangsregeling m.b.t. behoud van rechten opgesteld voor oud-bestuursleden en oud-commissieleden; Er wordt een plan gemaakt om de ledenadministratie te verbeteren. Hennie Henrichs,Voorzitter

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2012 | | pagina 28