Voorwoord Over het algemeen gaat het schrijven van een column in ons clubblad, of het voorwoord voor het jaarverslag mij vrij gemakkelijk af. Dit keer ligt dat eerlijk gezegd wel wat anders. Ik heb tot het laatste moment gewacht voordat ik aan dit verhaal ben begonnen, maar eindredacteurTijn Middendorp laat mij nu - half oktober - weten dat het echt niet langer kan wachten. Dat vind ik vervelend want ik had er niet op gerekend half oktober 201 I nog voorzitter van onze mooie club te zullen zijn, terwijl op het moment dat u dit leest, mijn opvolger zeer waarschijnlijk wel geïnstalleerd zal zijn. Immers, op 25 juli 201 I is de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax N.V. aangetreden, en sinds de beursgang is het altijd zo geweest dat drie leden van de RvC tevens het verenigingsbestuur vormden. Om reden van Corporate Governance en als gevolg van de nieuwe statuten, zoals die zijn besproken in de buitengewone alge mene ledenvergadering van 12 september 201 Iis die combinatie losgelaten en wordt er een bestuursraad gevormd die de werkzaam heden van het bestuur van de vereniging zal gaan combineren met die van de ledenraad, als hoeder van de normen en waarden van de vereniging AFC Ajax enerzijds, en controleur van de RvC en directie van Ajax N.V. als grootaandeelhouder anderzijds. Aangezien de benoeming van de bestuursraad op dit moment - half oktober - nog niet is afgerond zit het oude bestuur (Joop Krant, Cor van Eijden en ondergetekende) er op dit moment nog. Een situatie die niet te lang moet voortduren, want heel Ajax moet dringend een nieuwe start maken na alle treurige gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Helaas zijn wij er niet in geslaagd om de ontegenzeggelijke verschillen van mening tussen diverse geledingen en personen binnenskamers te houden. Het gevolg was dat onze club veel in het nieuws kwam met zaken die onze naam geen goed gedaan hebben. Ik ga daar verder niet meer op in. Het is nu echt totaal onbelangrijk wie er gelijk had, wie er medeschuldig is aan de ontstane situatie en hoe het komt dat de buitenwereld (en in het bijzonder de media) zoveel invloed konden hebben op het beleid van Ajax. Er zijn nieuwe mensen aan het bewind. Laten we ze nu alle ruimte geven hun uitgestippelde beleid in te vul len. Wij, Cor, Joop en ik, sluiten deze episode af en zullen onze opvol gers helpen waar wij maar kunnen, dat alles in het belang van onze mooie club. Ik kom niet meer terug op het bestuurlijk verleden. Sportief hebben we een heel goed seizoen achter de rug met het spelen van de bekerfinale en, als apotheose, die onvergetelijke titel op 15 mei, behaald in een schitterende wedstrijd en een kolkende ArenA. De eerste titel in 7 jaar, en voor mij persoonlijk de mooiste van de 21 die ik als supporter heb meegemaakt. Een groot compliment aan Frank de Boer en zijn hele begeleidingsteam, de spelers natuurlijk, maar ook aan iedereen binnen de organisatie die zijn steentje heeft bijgedragen. En dat met spelers die voor een groot deel bij Ajax zijn opgeleid. Als je je daarbij ook realiseert dat wij, mede door het berei ken van de UEFA Champions League onder Martin Jol, maar liefst zeven keer in een volle ArenA Europees mochten aantreden, dan kun nen wij sportief gezien toch waarlijk over een succesvol jaar spreken. Bij de teams van Jong Ajax, de jeugd en de zaterdag-senioren werd met wisselend succes gestreden. Elders in dit jaarverslag vindt u daar de details van. En dan hadden we ook nog, met grote steun van adidas, de opening van het miCoach Performance Centre, een 'state of the art' opleidings centrum, op de Toekomst. We konden het aantal velden (ook met nieuw kunstgras) voor onze opleiding verder uitbreiden en de club verkeert financieel weer in een goede gezondheid. Ik beëindig dan ook mijn laatste officiële geschrift voor Ajax met een gevoel waarbij de tevredenheid overheerst. Ik ben er trots op de laatste 23 jaar onze club in diverse hoedanigheden te hebben mogen dienen en keer weer graag terug in de rol die ik tot 1988 heb gehad: Die van trouwe en loyale supporter! Uri Coronel voorzitter AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 201 I 5

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 7