Uri deelt de ledenraad mee hun besluit direct in een belegde pers conferentie bekend te maken.Vervolgens verlaten bestuur en directie de vergadering. Na een korte schorsing wordt de vergadering hervat onder leiding van de voorzitter van de ledenraad, Rob Been jr.. Johan Cruijff, Ruben Jongkind, Dennis Bergkamp en Wim Jonk komen de vergadering binnen en presenteren het rapport. 3 april 201 IOm uit de impasse te komen wordt, met instemming van een grote meerderheid van de ledenraad en diverse ereleden, onder wie Uri Coronel en Johan Cruijff, de inmiddels bekende 'Vredes- commissie' gevormd, bestaande uit de ereleden Hennie Henrichs en Arie van Os, en de ledenraadsleden Cees van Oevelen en Rob Been jr. (voorzitter). Deze commissie laat zich door vele stake holders informeren, en bezoekt tweemaal Johan Cruijff in Barcelona. 26 april 201 I: In de ledenraadvergadering doet de 'Informatie-Com missie' verslag van haar werkzaamheden. De commissie legt aan de ledenraad drie opties voor: IAjax gaat verder zonder Johan Cruijff, (2) Ajax geeft de algehele leiding middels carte blanche in handen van Johan Cruijff, (3) Ajax en Johan Cruijff gaan verder onder voor waarden. De commissie meldt dat Johan Cruijff bereid is zitting te nemen in de RvC. Hij zal zich conformeren aan het principe van 'collegiaal bestuur' en verkrijgt een zware stem in alle 'voetbalzaken'. De ledenraad kiest unaniem voor de laatste optie. Direct wordt een Voordrachtscommissie geïnstalleerd, bestaande uit Keje Molenaar, Mark Geestman, Cees Vervoorn, Cees van Oevelen en Rob Been jr. (voorzitter): zij gaan op zoek naar nieuwe bestuurders. 9 mei 201 IDe klankbordgroepen 'Financiën' en 'Structuur Orga nisatie' doen verslag van de vorderingen in hun respectievelijke com missie. In deze vergadering laat de ledenraad aan de directie weten vooralsnog geen voorstander te zijn van damesvoetbal binnen Ajax. 9 juni 201 I: Namens de klankbordgroep'Financiën' informeert Hein Blocks de ledenraad over de conclusies van de commissie. Er wordt geopteerd voor een model dat voorziet in het meten en bewaken van de financiële situatie van Ajax door middel van diverse financiële ratio's, te presenteren via een zg.'stoplichtensysteem'. Mark Geestman meldt namens klankbordgroep'Structuur Organisatie' dat de rap portage haar voltooiing nadert. De voordrachtscommissie doet verslag van haar vorderingen en over wegingen. Gelet op de personele overlapping met de klankbordgroep Structuur Organisatie heeft men gekozen om de opdracht te beper ken tot het selecteren van kandidaten voor de Raad van Commissaris sen.'Good governance' (Goed Ondernemingsbestuur) schrijft voor dat onderscheid gewenst is tussen de RvC (toezicht controle) enerzijds en het Verenigingsbestuur (aandeelhouder) anderzijds. De Commissie heeft uitvoerig stilgestaan bij de benodigde compe tenties in de RvC en wenst leden voor te dragen die op andere aan dachtsgebieden toppers zijn, zoals Johan Cruijff dat is op voetbalge- bied.Tevens is het van belang dat onderling een vertrouwensband bestaat, waarvoor de kandidaten eerder samen zijn gekomen op Landgoed Duin Kruidberg. Door de kandidaten Steven ten Have (voorzitter), Marjan Olfers, Johan Cruijff, Edgar Davids en Paul Römer voor te dragen meent de Commissie een RvC samen te stellen die passend is bij een modern en vooruitstrevend voetbalbedrijf. Behalve Johan Cruijff (afwezig) lichten vier van de vijf kandidaten persoonlijk hun kandidatuur toe en beantwoorden zij diverse vragen. Na enige discussie - zonder de kandidaten - wordt het voorstel van de Commis sie unaniem door de ledenraad aangenomen. Enige dagen later wordt door Uri Coronel een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven voor 25 juli 201 I, met op de agenda de benoeming van deze kandidaten voor de RvC van Ajax NV. Namens de ledenraad, Rob Been jr.,Voorzitter AJAX JAARVERSLAG I JULI 2010 - 30 JUNI 201 I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 27