Ledenraad adidas coach performance centre Sinds de oprichting in 1963 beleefde de ledenraad in het seizoen 2010-201 I een van de meest turbulente periodes. Een samenvatting: Juli 2010: Een aantal leden van de ledenraad nam het initiatief wat zaken aan de orde te stellen, aanvankelijk gebaseerd op de gang van zaken rondom het aanblijven van de toenmalige hoofdtrainer. 31 augustus 2010: In een voorvergadering van de ledenraad (zonder bestuur en directie) kwamen nog meer onderwerpen aan de orde die onvrede hadden veroorzaakt: de implementatie en naleving van het 'Rapport Coronel', de financiële situatie, het toezicht hierop en het voetbaltechnische model. Er werd besloten een officiële vergadering uit te schrijven, met alleen aanwezig het bestuur. 20 september 2010: 's Ochtends verschijnt in De Telegraaf de column van ons erelid Johan Cruijff.'s Avonds vindt een officiële leden raadvergadering plaats, eerst met directie en bestuur, en na de pauze alleen met het bestuur. De directie laat weten 'dat het fantastisch gaat. De antwoorden van het bestuur op kritische vragen nemen de onvrede binnen de ledenraad zeker niet weg. De vergadering verloopt uitermate hard en onvriendelijk. 4 oktober 2010: Via een e-mail aan alle leden van de ledenraad en alle ereleden reageert'de algemene clubleiding' op de column van Johan Cruijff met de mededeling dat de inhoud van zijn kritiek'niet strookt met de realiteit' en dat het'momenteel goed gaat met de club.' 19 oktober 2010: In een poging om de verhoudingen te normalise ren vindt er een informeel gesprek plaats tussen een delegatie van de ledenraad en het bestuur. In een aantal uitspraken wordt wat nuance aangebracht, maar de verschillen in standpunten komen niet dichter bij elkaar. 15 november 2010: Op de jaarvergadering van de ledenraad wordt, naast de gebruikelijke te behandelen agendapunten, het bestuur opge roepen met Cruijff om de tafel te gaan zitten. Dat vindt korte tijd later plaats. 6 december 2010: Er wordt besloten tot installatie van drie klank bordgroepen aangaande financiën, voetbaltechnische zaken en struc tuur van de club, om op respectievelijke gebieden diepgaand onder zoek in te stellen. Met de personele invulling zal worden gewacht tot na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 december 2010 en daarbij de verkiezing van acht leden in de ledenraad. 14 december: Op de ALV worden zes nieuwe leden, voorgedragen op initiatief van Johan Cruijff, gekozen, één herkozen en één maakte al eerder deel uit van de ledenraad. 29 december: Ter kennismaking en informatie vindt een informele bijeenkomst plaats van de nieuwe ledenraad.Vanwege het vertrek (niet herkozen) van Arend de Roever als voorzitter van de ledenraad, wordt besloten Rob Been jr. voor te dragen als nieuwe voorzitter/ woordvoerder. 3 januari 201 I: Na de nodige discussies wordt besloten drie klank bordgroepen te installeren en de personele bezetting wordt bepaald. De gedragscode wordt besproken omtrent informatie uit de ledenraad die langs onbedoelde wegen de landelijke pers haalt.Verder komen aan de orde: de continuering van de beursnotering, de gewenste kwalita tieve invulling van de Raad van Commissarissen (meer voetbal) en de advisering rondom het aanstellen van de nieuwe hoofdtrainer. 7 februari 201 IDe vergadering verloopt overwegend regulier. De ledenraad wordt geïnformeerd over grote projecten zoals het adidas mi Coach Performance Centre op de Toekomst en de Ajax Experience op het Rembrandtplein.Tevens wordt'de zaak Van der Zee' besproken en door de directie toegelicht. 24 maart 201 I: Het wordt publiekelijk bekend dat de gang van zaken in de klankbordgroep 'Techniek' niet voorspoedig verloopt vanwege onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen onze algemeen directeur en Johan Cruijff.Tevens blijkt een groep werknemers, onder aanvoering van Wim Jonk en Dennis Bergkamp, een rapport in wording te hebben met als titel: 'Op weg naar een georganiseerde chaos, op weg naar succes'. Een dag later wordt een nieuwe ledenraadvergadering uitgeschreven voor 30 maart 201 IOp voorhand wordt door de voorzitter van de ledenraad aan Johan Cruijff gevraagd het rapport ter inzage te geven en voor de noodzakelijke toelichting zorg te dragen. 30 maart 201 I: In deArenA maakt Uri Coronel aan het begin van de vergadering bekend dat bestuur en Raad van Commissarissen hun functie(s) neerleggen. Zij vragen de ledenraad om opvolgers te gaan zoeken. Zolang die er niet zijn, blijven zij hun formele functie vervullen. 24 AJAX JAARVERSLAG I JULI 20 10 - 30 JUNI 20 1 I

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2011 | | pagina 26