stelt van Praag voor om eerst de aanbevelingen van de Commissie 2000 te bespreken en daarna terug te komen op de kwestie rond het wederzijds vertrouwen. Het rapport wordt pagina-gewijs doorgenomen. De Commissie Opleiding, de functie van Gerard Holsheimer op de Toekomst en het volgens een aantal leden van de Ledenraad onvoldoende functioneren van het scouting-apparaat zijn onder andere onderwerpen die tot discussie leiden. Het feit dat meer dan 60 jeugdspelers na afloop van het seizoen de opleiding hebben moeten verlaten, wordt in dit verband als zeer bedenkelijk gezien. De slotconclusie is dat Bestuur en Ledenraad zich nagenoeg volledig in de adviezen van de Commissie kunnen vinden. Afgesproken wordt dat de voorzitter aan de hand van zijn notities een actiepuntenlijst opsteld, die op de ingelaste vergadering van 24 juli a.s. zal worden behandeld. (Deze lijst werd op I I juli 2000 aan de Ledenraadsleden verzonden) Alvorens over te gaan tot de rondvraag komt Van Os terug op de vertrouwenskwestie. Van Thijn en van Wijk lichten de beleving en het standpunt van de ledenraad rond deze situatie nogmaals toe. Na enige discussie vraagt de voorzitter of de Ledenraad er ver trouwen in heeft, dat het Bestuur het stappenplan dat naar aanleiding van de aanbevelin gen van de Commissie 2000 zal worden opgesteld, op een goede wijze zal uitvoeren. De Ledenraad stelt dat zij daarin vertrouwen heeft. 5. Rondvraag Dick de Groot is vanwege zijn 25 jarig trainerschap benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Ombre is van mening dat de wijze waarop een aantal spelers van de A-selectie de wacht is aangezegd niet goed is Van Os stelt dat het in dit geval wel een eerlijke zaak is en dat duidelijkheid is gegeven, hoe hard de beslissing ook mag zijn. Leeuwendaal vraagt hoe het staat met de videoband van de Ajax Revue. De voorzitter meldt dat er hoge kosten mee gemoeid zijn maar dat hij en anderen toch de indruk hebben dat er genoeg vraag naar is; de videoband zal worden uitgegeven en zijn bedrijf staat garant voor een mogelijk verlies. Goedgekeurd in de Vergadering van 24 juli 2000 Amsterdam, 14 juli 2000 M. van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter notulist 30

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 32