Notulen ledenraadsvergadering 13 juni 2000. perskamer Amsterdam ArenA 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bogaard, Van Dijk Nuninga en Van Oevelen alsmede van de ereleden Potharst en Timman, voorts afwezig Cruijff en Michels. 2. Ingekomen Stukken Geen 3.Vaststelling notulen 29 februari 2000, en 2 mei 2000. 29 februari 2000: Blz. 3: Onder het kopje "Feldmann", "Oudendijk stelt"... Er is door Oudendijk gesteld dat er iets mis moest zijn met de scouting als Ajax-jeugd- teams de mindere zijn van teams van amateurverenigingen (zelfde leeftijdscategorie) uit de omgeving. Verder worden beide notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Rapport Commissie 2000 Allereerst wordt gesproken over de wijze hoe de Commissie 2000 tot stand is gekomen, een commissie die door alle partijen t.w. RvC, Bestuur, Directie en Ledenraad gewenst was. Het Bestuur betreurt het dat er niet eerst gezamenlijk inhoudelijk over het door de Commissie 2000 uitgebrachte rapport is gediscussieerd en dat de Ledenraad, zonder deze discussie haar standpunt heeft bepaald. Het lijkt erop dat dit wellicht tot wat misverstanden heeft geleid met de verklaring van de Ledenraad van 10 juni j.l. als uitein delijk resultaat. Smolders licht toe dat het, door een delegatie van de Ledenraad overgebrachte verzoek van 17 mei, vooral werd ingegeven door een drang naar vernieuwing. De Ledenraad heeft groot respect voor de wijze waarop het Bestuur gedurende meer dan 10 jaar de vereniging heeft geleid. Zij was echter van mening dat het, in combinatie met de door de Commissie 2000 voorgestelde wijzigingen, goed zou zijn geweest indien er ook op bestuurlijk niveau plaats gemaakt zou worden voor een geheel nieuwe "ploeg". Alle door de Commissie gesignaleerde manco's en het, in vele opzichten, dramatisch verlopen seizoen vragen om een ingrijpende aanpak. Het Bestuur is het met dit laatste volledig eens. Vervolgens wordt de verklaring van 10 juni besproken. In deze verklaring geeft de Ledenraad onder andere aan, akkoord te gaan met het voorstel dat de zittende Bestuursleden aanblijven tot het einde van hun zittingsperiode. Na een korte discussie 29

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 31