Notulen ledenraadsvergadering 2 mei 2000. De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat deze vergadering uitsluitend als agendapunt de behandeling van het rapport van de Commissie 2000 zal hebben. Afwezig gemeld zijn de heren Andriese, Bijvank.Van Dijk, Oudendijk, Schoenaker,Van Wijk, Potharst, H.G.A.Timman, Henrichs en Michels. De voorzitter legt uit waarom de vergadering een tweetal keren moest worden uitge steld. De vergadering was oorspronkelijk vastgesteld op 25 april; de Commissie 2000 was pas op 26 april in de gelegenheid om het Bestuur hun aanbevelingen te presenteren het geen aanleiding was om de ledenraadsvergadering naar 27 april te verschuiven. De onderlinge communicatie hierover is niet goed verlopen, de voorzitter was die dag ver hinderd en aangezien het Bestuur over het rapport ook enige bedenktijd wilde hebben, is als vergaderdatum 2 mei 2000 tot stand gekomen. Door de ledenraad is de wens naar voren gebracht om na de presentatie van het rap port door de heren Smolders en Nuninga, eerst een discussie intern in de ledenraad over de aanbevelingen te hebben en in een later stadium hierover met het Bestuur van gedachten te wisselen. Th.de Groot is van mening dat de commissie zijn rapport eerst aan de ledenraad had moeten presenteren; het Bestuur is van mening dat zij met de Directie en de Raad van Commissarissen opdrachtgever aan de Commissie 2000 waren en dat de gekozen volg orde juist is.VanThijn stelt dat de ledenraad de 3 vertegenwoordigers uit de ledenraad hebben gemandateerd. Na uitreiking van het rapport van de Commissie 2000 doen Smolders en Nuninga pagina voor pagina verslag van het rapport vergezeld van enige toelichting. Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 17 mei 2000 verlaten het Bestuur en de notulist de vergadering. Aldus goedgekeurd in de Vergadering van 17 mei 2000 Amsterdam, 9 mei 2000 M. van Praag G.M. Holsheimer Voorzitter notulist 28

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 30