Tielenburg vraag of het wachten is op het advies van de commissie 2000. Geantwoord wordt dat niet met alles kan worden gewacht, we moeten toch verder. Ombre vindt dat er hiërarchisch iemand moet zijn die knopen doorhakt. Van Thijn vindt dat er een trainer moet komen die ook spelersbeleid kan voeren. Ellerbroek: Er is nog steeds een ernstig gschil met Umbro. Het kort geding is weliswaar positief afge lopen en ook de uitspraak van de engelse rechter is hoopgevend. De afwerking kan nog wel maanden duren. Op de vraag van Schoenaker waarom de spelers in een ander merk auto rijden wordt geantwoord dat de verplichting om Mitsubishi te rijden alleen voor wedstrijddagen, geldt. Feldmann: Deelt mede de afgelopen tijd geen contact te hebben gehad met de commissie. Er wordt nog steeds gezocht naar een opvolger voor Wester hof. Een aantal kandidaten heeft om verschillende redenen afgezegd en de spoeling wordt dunner.Voorts legt hij uit wat het profiel is van de gezochte opvolger. Ook in de vacature bij de trainersstaf van de jeugd moet nog voorzien worden. Nuninga vraagt waarom de Al, BI en Cl niet bovenaan staan zoals gebruikelijk. Geantwoord wordt dat de B en C dit jaar mindere lichtingen zijn. Oudendijk stelt dat er dan iets met de scouting mis is. C.van Eijden merkt op dat de B2 altijd in de onderste regionen verkeert. Feldmann vindt, dat als Ajax niet goed vanuit de discipline speelt, er verloren wordt. Coronel merkt op dat je je af kan vragen of er goede trainers en leiders zijn. 6. Rondvraag Coronel had het voorstel voor benoeming van Ereleden en Leden van Verdienste ver wacht. Henrichs antwoordt dat er de afgelopen tijd nog geen voltallige bestuursvergade ring heeft plaatsgevonden. Half maart zal het zover zijn. Het beleidsplan zal de eerstvolgende commissievergadering ter tafel komen. Kraan is van mening dat het telefonisch benaderen van ledenraadsleden omtrent nieuw te benoemen Ereleden en Leden van verdienste niet juist is. Dit had beter in een verga dering kunnen worden bediscussieerd. De voorzitter stelt dat dit deze keer door tijds druk is gedaan. Andriese vraagt of er al nieuws is over het onderzoek naar de medische staf. Hier is nog geen nieuws over. Smolders zegt dat er gesproken is over Arie van Eijden; unaniem vindt men dat in over weging moet worden genomen hem opnieuw lid te maken; over hetzelfde feit over T.Harmsen was de ledenraad verdeeld.Timman wil dat aanpassing van de statuten als aktiepunt wordt genoteerd. 26

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 28