Notulen ledenraadsvergadering 14 december 1999 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van het lid R.Been alsmede van de ereleden Potharst en Cruyff. Voorzitter Van Praag komt om 20.45 uur ter vergadering. Een speciaal van welkom voor G.van Mourik die vandaag zijn eerste ledenraadsvergade ring bijwoont. 2. Ingekomen Stukken geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering van 26 oktober 1999. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4.Verkiezing 3 leden van de Financiële Commissie De heren Van Dijk .Timman en Van Wijk stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten gesteld zodat de heren zijn herkozen. Wel ontstaat er een discussie over de financiële commissie volgens de statuten besta- nde uit 3 leden) en de commissie die de financiële zaken met de financieel directeur en de vertegenwoordiger van het Bestuur bespreekt en waarin 2 extra leden zitting hebben. Van Os stelt dat de volgens de statuten bestaande financiële commissie decharge dient te verlenen en niet de commissie die uitgebreid is met 2 personen.. Van Os is er een voorstander van om de financiële commissie uit 3 leden te laten bestaan en zal de directie ook in de toekomst dienovereenkomstig adviseren. Timman is van mening dat het prettiger is te werken met 5 leden. 5. NIPO onderzoek Aangezien het onderzoek nog niet voltooid is zal dit op een latere vergadering worden behandeld. 6.Toelichting öp actuele informatie Namens de ledenraad vraagt Smolders of het juist is dat het Bestuur en de Directie het nieuwe Ajax-shirt van Adidas met de 3 strepen op de mouwen hebben goedgekeurd. Had hiervoor, overeenkomstig de gemaakte afspraken omtrent het golden share, niet de ledenraad geraadpleegd moeten worden. 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 23