Van Mourik bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen m.b.t. zijn verkiezing in de ledenraad.Voorts heeft hij de nodige kritiek op de speelwijze van ons I e elftal. Henrichs stelt dat dat er in vergelijking met vorig jaar veel nieuwe spelers zijn aangetrok ken.Tevens moeten we niet denken dat we nog in 1995 leven; dat krijgen we zo maar niet terug. Ook de heren Schoevaart, Waldeck en Anderiesen hebben de nodige kritiek waarbij het bovendien opvalt dat het zo lang duurt dat spelers van blessures herstellen. Henrichs wijst er op dat de intensiteit van spelen en trainen veel groter is dan voorheen, ook de snelheid is veel hoger. Nuninga is van mening dat het manco in het middenveld zit. Op de vraag van Uitzinger of de oorzaak van de vele blessures aan het slechte veld ligt, antwoordt de voorzitter dat dit volgens de medische staf niet hard te maken is. Voorts waardeert de voorzitter de manier waarop er positief kritisch wordt gediscussi eerd over dit onderwerp. Hij vraagt vooral achter de club te blijven staan. Th. de Groot vraagt of er ook voor familieleden van de Ajax-mensen kaarten beschikbaar komen voor de Ajax-revue; geantwoord wordt door de 2 avonden in principe exclusief voor leden, donateurs en sponsoren is. Maatjes heeft op de vorige jaarvergadering gevraagd of het ledenrestaurant meer Ajax- uitstraling kon krijgen; er is een prachtige foto opgehangen maar hij zou graag nog veel meer uitstraling willen zoals gisteren de aankleding bij de aandeelhoudersvergadering. De voorzitter zegt toe hieraan te zullen werken. Ook zal hij en de andere bestuursleden het ledenrestaurant gaan bezoeken. Uitzinger vraagt of er voor de al jarenlang aanwezige donateurs ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan er een benoeming tot werkend lid in zit. Toegezegd wordt dat dit zal worden onderzocht. Op verzoek van Wassenaar legt Van Os uit hoe het kan dat R.AIflen, die bij ons is afge keurd voor betaald voetbal, thans weer betaald voetbal speelt. E.Vermeer is van mening dat de communicatie tussen leden en bestuur moeizaam ver loopt; hij heeft een aantal malen brieven aan de voorzitter gestuurd en geen antwoord van hem gekregen, wel van Kales en Holsheimer. De voorzitter wil er nu niet over dis cussiëren maar zegt toe dat hij antwoord krijgt. J.de Boer vraagt of bordjesclubavond op 18 maart 2000 wordt gevierd; geantwoord wordt dat dit niet het geval is. Op de vraag van Snijder waarom Ajax een boete krijgt voor vuurwerk terwijl de ArenA verantwoordelijk is voor de veiligheid antwoordt Kales dat niet de ArenA maar Ajax als thuisspelende club verantwoordelijk is. Diegenen die het vuurwerk afsteken en via came ra's worden betrapt krijgen een uitsluiting. 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 21