F.Kales en J.Slop respectievelijk Algemeen en Financieel Directeur van AFC AJAX NV. Daarbij ging het om invulling te geven aan de nieuwe taak van de financiële commissie ten opzichte van de AFC AJAX NV rekening houdende met de beursbepalingen. Dit heeft geresulteerd in duidelijke afspraken op het gebied van controle en beleid De financiële commissie en de heer Van Os merken op dat de samenstelling van deze commissie niet voldoet aan het bepaalde in artikel 28 lid 3 3 leden). Bij het aanpassen van de statuten zal hierover van gedachten worden gewisseld, daar deze samenstellingen gevolg is van en binnen de ledenraad overeengekomen en gewenste taakverdeling van haar leden. In de maand oktober 1999 heeft de heer Slop in aanwezigheid van de heer Van Os de gepubliceerde jaarcijfers van de AFC AJAX NV en haar voorgenomen dividenduitkering toegelicht. De heer Van Os heeft het bestuursbesluit de vereniging te laten afzien van haar dividenduitkering toegelicht. De financiële commissie onderschrijft het bestuursbesluit maar geeft het bestuur in over weging bij dergelijke besluiten in de toekomst vooraf het oordeel van de ledenraad cq de financiële commissie te vragen. Tijdens de jaarvergadering van de ledenraad dd. 26 oktober 1999 zijn de jaarcijfers en de begroting van de vereniging AFC AJAX uitgereikt en besproken. Op grond van het vorenstaande deelt de financiële commissie mede dat zij het Bestuur op grond van artikel 27 lid 3 van de statuten van de vereniging AFC AJAX décharge ver leent voor het gevoerde financiële beleid. 7a 100-jarig bestaan De heer Ellerbroek geeft een uitgebreid verslag van alle activiteiten die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan worden georganiseerd. 8. Rondvraag David Endt houdt een warm pleidooi voor het behoud van de eigen identiteit van het Ajax-tenue. Hij vreest dat Adidas, de nieuwe kledingsponsor per I juli 2000, met zijn bekende 3 stre pen het Ajax-tenue geweld aan zal doen. Zijn betoog wordt door de vergadering met een warm applaus ondersteund. De voorzitter antwoordt dat hij zich in overtreding zou voelen als het shirt wordt wat Endt denkt dat het zal worden. Adidas heeft zich kosten nog moeite gespaard om onder zoek te doen en is er in geslaagd om een prima shirt te ontwerpen waarbij de designers met gevoel van onze emotie hebben rekening gehouden. D.van Minden wil graag eerder bij thuiswedstrijden het stadion in. Helaas is dat vanwege organisatorische redenen niet mogelijk.Tevens vraagt hij of er banken bij de trainingsvel den kunnen worden geplaatst. Dit zal onderzocht worden. 18

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 20