alle leden herkiesbaar. Door de leden C.J.Geelhuizen en J.van Drecht is kandidaat gesteld G.van Mourik. Door de enige kandidaatstelling van Van Mourik en de 7 herkiesbare leden hoeft er geen stemming plaats te vinden en zijn allen voor 3 jaren gekozen. 5.Verslag uitgebracht door het Bestuur over de gang van zaken en door de ledenraad over zijn werkzaamheid) (jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1998-1999 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad) R.de Jong vraagt of men nog bezig is om restitutie te krijgen van het door de voormalige voorzitter van de supportersvereniging gedeclareerde bedrag. Kales antwoordt dat nog steeds getracht wordt een regeling te treffen en dat het de bedoeling is dat het geld gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Ondertussen is er wel financieel toezicht vanuit Ajax op de supportersvereniging. De heerThoolen merkt op dat op blz. 37 vermeld wordt de PTT-Telecompetitie; dit moet zijn KPN Telecompetitie. 6. Rekening en verantwoording uitgebracht door het Bestuur als bedoeld in artikel 27 lid 2 van de statuten (jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1998-1999) De penningmeester leest het financiële jaarverslag van de vereniging voor. Voorts deelt hij mede dat de Directie van de AFC AJAX NV na overleg met de Raad van Commissarissen besloten heeft een dividend uit te keren van fl. 0,25 per aandeel. Het Bestuur heeft na overleg met de ledenraad besloten dat de vereniging afziet van haar dividend. Het niet uitgekeerde dividend vloeit terug naar de NV die het geld weer voor diverse verenigingsactiviteiten, zoals de viering van het 100-jarig bestaan, kan gebruiken. 7.Verslag van de Financiële Commissie met inachtneming van artikel 27 lid 3 van de statuten Op grond van artikel 28 lid 9 resp. artikel 33 lid I, letter b dient de financiële commissie op de jaarvergadering van de ledenraad en de algemene vergadering verslag uit te bren gen over haar bevindingen van het afgelopen jaar als bedoeld in artikel 27 lid 3. Zoals reeds in het verslag van het verenigingsjaar 1998/1999 werd aangegeven is een aan tal artikelen met betrekking tot de financiële commissie door de oprichting van de AFC AJAX NV niet meer relevant, hetgeen ook van invloed is geweest op haar werkzaamhe den van het afgelopen jaar. In de maand september heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen een financiële commissie bestaande uit de heren Blocks,Van Dijk,Timman en Oudendijk en de heren Van Os, bestuurslid financiële zaken van de vereniging AJAX en commissaris van de AFC AJAX NV, 17

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 19