Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 1999 IOpening Voorzitter Van Praag opent de vergadering met een speciaal welkom voor de Algemeen Directeur Frank Kales, die voor de Ie keer deze vergadering bijwoont.Aanwezig zijn 76 werkende en 27 ondersteunende leden. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Boerkoel.Van Cooten, v.d.Lee, Kamlag sr. en jr., Lefeber, Ligthart, M.Lindeman, Mulder, Pieters Graafland, Potharst, v.Schaardenburg, Schoenaker, Smolders, J.LStaneke, v.Thijn, H.G.A.Timman,Waas, A.L.v.Zoest en R.van Zoest. De voorzitter vraagt een moment stilte voor de in het afgelopen seizoen overleden leden J.J.Verburgt, H.Kareis, J.Lambregts en J.C.FIeijsman alsmede voor G.Couton die gisteren is overleden. De voorzitter stelt dat de datum van deze vergadering goed is gekozen want sinds afge lopen zondag staat Ajax op de Ie plaats. Voorts deelt hij mede dat het bestuur na de overgang naar de NV-vorm, de gewennings periode heeft voltooid; het is duidelijk hoe we met elkaar en met de directie om moeten gaan; er is een goede vergaderstructuur vastgesteld. Gisteren heeft er een geslaagde aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. Met de ledenraad is ook een andere vergaderstructuur vastgesteld; de ledenraad is opge deeld in diverse commissies nl. een financiële, een commerciële, een technische en een commissie voor algemene en verenigingszaken. In plenaire ledenraadsvergaderingen komen eventuele aanvullende en de laatste actuele zaken aan de orde. 2. Ingekomen Stukken geen 3. Notulen van de vergadering van 15 december 1998 Op verzoek van E.Vermeer zullen de notulen van deze vergadering binnen een paar weken aan de leden worden toegezonden zodat men niet meer hoeft te wachten tot het jaarverslag gereed is. 4.Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de leden F.M.Andriese, H.G.M.BIocks,W.P.Deegen, C.A. van Eijden, J.L.Leeuwendaal, E.van Thijn, L.M.van Wijk en R. van Zoest. Op de heer Deegen na zijn 16

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 18