Timman stelt dat er in het rapport van de financiële commissie op blz. 21 er een zin is weggevallen en dat er een verkeerd artikel is aangehaald. Op blz. 28 zijn de jaartallen achter de namen van Schoenaker en Smolders verwisseld. Jaarverslag penningmeester: De financiële cijfers van de vereniging AFC AJAX worden uitgedeeld waarop Van Os een korte toelichting geeft. Oudendijk had wat meer toelichting verwacht met name omtrent het dividendbeleid. Van Os stelt dat het een en ander uitvoerig in de commissievergadering is besproken. Timman vindt dat de commissie de nu uitgereikte stukken wel wat eerder had mogen zien, zodat ze besproken en toegelicht konden worden. Van Os zegt toe dit voortaan te zullen doen. 5. Verslag van de financiële commissie over haar werkzaamheid. Vaststelling van de balans en de verlies winstrekeningover het boekjaar 1998/1999, strekkend tot décharge van het bestuur. Door de oprichting van de AFC Ajax NV hebben bepaalde artikelen van de statuten van AFC Ajax (art.27,28,29,33 en 34) met betrekking tot de Financiële Commissie hun belang verloren.Het bestuur heeft bij monde van dhr. van Praag toegezegd op korte termijn de statut met betrekking tot de financiële commissie nader te bekijken en zonodig aan te passen. Voorts wordt verwezen naar het verslag van de financiële commissie aan de leden van de vereniging AFC Ajax (algemene ledenvergadering van de AFC Ajax op 30 november 1999). Na het inzien van de getoonde financiële cijfers van de vereniging stelt Timman, ingevolge artikel 27 lid 3 van de statuten, voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoer de financiële beleid. De vergadering neemt dit voorstel over. 6a. Statuten Van Os zegt dat de statuten in 1998 zijn aangepast naar de NV vorm.Volgens deze statu ten bestaat de financiële commissie uit 3 personen. Het idee om deze commissie uit te breiden tot 5 zou kunnen, maar heeft een statutenwijziging tot gevolg; aangezien dit de enige wijziging zou zijn stelt Van Os voor om de commissie uit 3 personen te laten bestaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 6b. Structuur Ajax Het organogram AFC AJAX NV wordt uitgereikt waarna Kales een toelichting geeft. Van Zoest vraagt of dit het dan is of dat er nog uitbreidingen volgen. Kales geeft aan dat er meer aandacht moet worden gegeven aan de buitenlandse deel- 13

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 15