Notulen van de jaarvergadering van de ledenraad 26 oktober 1999 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Blocks, Deegen, Middendorp en Van Wijk alsmede van de ereleden Potharst en Timman. De voorzitter meldt dat bij agendapunt 6 de statuten ter sprake zullen komen en dat de Algemeen Directeur een uiteenzetting zal geven van de interne organisatie; voorts zal de stand van zaken m.b.t. de kledingsponsor worden uiteengezet. 2. Ingekomen stukken Geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering van 31 augustus 1999 biz. I: - 6e regel, achter het woord "vergaderingen" toevoegen "er" - 22e regel," korrektie" moet zijn "korrekte". blz. 2: - I e regel, "Ent" moet zijn "Endt" Voorts moet de opmerking van Leeuwendaal worden opgenomen dat het wenselijk zou zijn om in de begeleiding van de jeugd "donkere" mensen op te nemen; dit zou een bete re afspiegeling zijn van onze jeugd. De toetsing van het beleidsplan heeft enige vertraging opgelopen; er wordt aan gewerkt. Op de vraag of er een evaluatie heeft plaatsgevonden omtrent het aanvangstijdstip van 19.30 uur op vrijdagavond bij Ajax-Feijenoord, antwoordt Kales dat die is gemaakt en dat het geen goed aanvangsuur is gebleken. 4.Verslag van het Bestuur over de toestand van de vereniging Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1998/1999. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1998/1999; de balans, de verlies winstrekening, de toelichting op de balans, de waarderingsgrondslagen Jaarverslag secretariaat: Holsheimer merkt op dat op blz.5 achter de namen van Koolhaas en Kooiman de ster retjes zijn weggevallen. 12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 14