Notulen ledenraadsvergadering 31 augustus 1999 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Deegen, van Oevelen, Nuninga en van Wijk alsmede van het erelid Kraan. De voorzitter vraagt hoe de ledenraad voortaan de inhoud van de reguliere vergaderin gen ziet. Woordvoerder Smolders van de ledenraad geeft aan dat men in deze vergade ringen er geen behoefte aan heeft om onderwerpen te behandelen die reeds in de diver se commissies aan de orde zijn geweest maar dat wel prijs wordt gesteld op aktuele informatie. Aangegeven wordt dat de behandelingen van de onderwerpen in de commissies uiterst plezierig verlopen en zeer constructief en dus positief overkomen. 2. Ingekomen Stukken geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering 18 mei 1999. Gevraagd wordt hoe het met het beleidsplan staat.. Henrichs antwoordt dat het plan op dit moment getoetst wordt door het Bestuur met de Directie; de verwachting is dat dit dan over 2 maanden met de ledenraad kan worden doorgenomen. 4.Toelichting op aktuele informatie 1.UMBRO: Ellerbroek legt uit dat vrijdag a.s. er een kort geding tegen UMBRO Engeland dient aan gezien men niet de contractueel verplichte levering van kleding en merchandising artike len nakomt. Het artikel in Het Parool geeft een korrekte weergave van de stand van zaken. 2. Personeelsbeleid, met name terreinpersoneel en team-manager Kales geeft aan dat er inderdaad een wijziging heeft plaatsgevonden t.a.v. het onderhoud van het veld in de ArenA alsmede van de 2 oefenvelden aldaar. Tot dit seizoen was er een gedeelde verantwoordelijkheid van het terreinpersoneel van Ajax en de Arena voor deze velden; na overleg met de ArenA is besloten om de zorg voor deze velden in één hand te leggen en is gekozen voor de ArenA. Namens Ajax woont B.Haarms het wekelijks overleg met ArenA bij. Met de ArenA is de afspraak gemaakt dat zij de verplichting hebben per seizoen 3 gras matten in de ArenA te zullen neerleggen; is Ajax van mening dat er vaker een nieuw veld 9

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 2000 | | pagina 11