Notulen Ledenraadsvergadering van 18 mei 1999 1. Opening Afwezig met bericht van verhindering zijn de leden Andriese, Bogaard, Deegen, Van Oevelen, Smolders en Van Wijk. 2. Ingekomen stukken Door de Ledenraad is een notitie opgesteld gericht aan het Bestuur vergezeld van een tweetal begeleidende brieven, gedateerd 5 en 6 mei 1999, van de heer Blocks. Deze stukken zijn in de afgelopen week toegezonden aan het Bestuur en de Ledenraad. De inhoud van de notitie spreekt voor zich. De Voorzitter deelt mede dat het Bestuur van mening is dat er gewerkt dient te worden conform het NV-model zoals geschetst in de notitie. Het Bestuur heeft zijn onderlinge vergaderingen waarin men beleid maakt en afstemt in de maandelijkse vergaderingen met de Directie. De controle daarop geschiedt in de Raad van Commissarissen. Daarbuiten voedt de Ledenraad het Bestuur. Bij transferzaken is er bovendien een extra veiligheidsklep, te weten de goedkeuring van de penningmeester van het Bestuur. De Directie heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld het aantrekken c.q. ontslaan van personeel; het aantrekken van bijvoorbeeld een nieuwe sponsor gebeurt niet zonder dat daarbij het Bestuur betrokken is. Op de vraag van Van Zoest of dit statutair is vastgelegd wordt medegedeeld dat dit niet het geval is, maar dat dit wel zo is afgesproken. Van de gedachte binnen de Ledenraad dat er een tweedeling in het Bestuur was ontstaan is geen sprake. Coronel vraagt of de huidige Algemeen Directeur meer bevoegdheden heeft dan de vorige. Van Os deelt mede dat dit zo is, de Directie stelt zich steeds zelfstandiger op en het Bestuur zal meer op afstand besturen; het lijkt alsof het Bestuur niets doet maar er gebeurt niets wat de goedkeuring van ten eerste het Bestuur en ten tweede de Raad van Commissarissen niet heeft. De Voorzitter verwijst als voorbeeld naar de KNVB waar de directeur zijn zegje doet richting UEFA en FIFA en waar de voorzitter zijn representatieve aandeel heeft. Wel is er tijd nodig om de professionals hun taken goed te laten vervullen. Het isVanThijn opgevallen dat er bij de Ledenraad een bepaalde gene bestaat om kritiek uit te oefenen, wellicht is dit ontstaan doordat een ieder elkaar goed kent; enige kritiek leidt direct tot heftige debatten. Het Bestuur stelt dat in het verleden altijd alle informatie uitgebreid is verstrekt en dat kritiek te allen tijde bespreekbaar is; er is echter nagenoeg geen kritiek geweest. Afgesproken wordt dat indien Ledenraadsleden vragen hebben men direct contact zal zoeken met het Bestuur of het betrokken bestuurslid. 32

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 34