B/z. 3: Tellen-: T TrSte' Van 'edenraad hGeft onvoldoende *eun binnen het Bestuur g egen. Dit zal verder in een kleiner comité Worden besproken. Desondanks stelt het VoortYdP tT°Tr 0 de jeUgd iS al Weer binnen en er vol§en er binnenkort meer. oorts deelt hij mede dat de komende maanden er een aantal jeugdspelers en een paar jeugdopleiding. SC°Uting ZU"en '°pen bii' °nze Notulen ledenraadvergadpring d.d. 30 1000 I. Opening Aangezien het vereiste aantal leden overeenkomstig artikel 30, lid 6 van de statuten om artikel^, «-P— vergadering" V°°r Zijn niet gemelde bezigheid bij de vorige Een speciaal woord van welkom van de voorzitter voor Frank Kales die zijn eerste leden raadvergader, ng bijwoont. Kales dankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. 2. Ingekomen stukken Geen 3. Goedkeuring notulen ledenraadvergadering 26 januari 1999 Jan Pruijn is mede op voorspraak van Hans Westerhof benoemd. Hierna worden de notulen goedgekeurd. 4. Mededelingen bestuur Over de richtlijnen voor het benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste is men het Bestuur voor om Ikey Waas te benoemen tot lid van Verdienste, welk voorstel door ÏvoorstH1W Vs beSpr°ken met Smolders- De ledenraad gMt unaniem akkoord met voorstel Waas komt ter vergadering en neemt bijzonder aangenaam verrast kennis van zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Feldmann: 28

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 30