Notulen ledenraadvergadering 26 januari I 999 I. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bogaard, Coronel, Deegen.Van Dijk, Nuninga, Oudendijk, Schoenaker en K.Timman; de ereleden Kraan, Potharst en H.Timman Voorts afwezig de leden De Groot en Van Wijk. Aangezien het vereiste aantal leden (16) niet aanwezig is, opent de voorzitter de vergadering opnieuw, zodat ingevolge artikel 32 van de Statuten, de vergadering geldigheid Een speciaal welkom voor de nieuwe ledenraadsleden, welke leden inmiddels de geheimhoudingsverklaring hebben getekend. 2. Ingekomen stukken Geen 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de ledenraad van I december 1998 Er zijn geen- op of aanmerkingen, zodat de notulen ongewijzigd worden vastgesteld. Wel de toevoeging dat na afloop van de vergadering er nog overleg heeft plaatsgevonden zonder aanwezigheid van de professionals. 4* Verkiezing 3 leden van de Financiële Commissie Aftredend zijn de leden Van Dijk,Timman en Van Wijk. De heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn, worden de heren bij acclamatie herkozen. 5. Mededelingen Bestuur Feldmann: Er is weinig nieuws over de resultaten van de jeugd- en amateur-teams, aangezien de competitie na de winterstop pas zijn 2de speeldag is ingegaan. In april/mei zullen een aantal 16 en 17 jarige talentvolle buitenlandse spelers een stage bij ons volgen. De jeugdspeler Mokoena is per heden speelgerechtigd voor Ajax. Speler Herschi komt in aanmerking voor een koelkastcontract. 24

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 26