6. Rekening en verantwoording uitgebracht door het Bestuur als bedoeld in art. 27, lid 2 van de statuten (jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1997/1998). Algemeen Directeur Oldenhof legt uit dat dit een formeel punt is. De vereniging bezit 70 van de aandelen van de NV en heeft zelf nu nog geen financiële middelen. Dat zal pas gebeuren op het moment dat er dividend wordt uitgekeerd. Na de vergadering zal een ieder in het bezit worden gesteld van het jaarverslag waarop Oldenhof nu een toelichting geeft. De voorzitter deelt mede dat in de laatste ledenraadvergadering is stilgestaan bij het feit dat de vereniging wat uit elkaar groeit. Dit is niet de bedoeling en gezocht zal worden naar oplossingen. Wellicht kan de evenementencommissie een aantal avonden extra per jaar organiseren om zodoende weer wat dichter tot elkaar te komen. Hij nodigt een ieder die suggesties hiervoor heeft uit om dit te melden aan de secretaresse van het Bestuur, te weten Daisy Hiltrop. Er wordt door een headhunterbureau gewerkt om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature die is ontstaan door het vertrek van Oldenhof. Men zou deze week met namen van kandidaten komen. De interim-directie wordt gevormd door Commercieel Directeur Hillen en de per I december 1998 in dienst getreden Financieel Directeur Jeroen Slop. 7. Rapport van de Financiële Commissie Door de oprichting van AFCAjax NV blijken bepaalde artikelen van de statuten van AFC Ajax (art. 27, 28, 29, 33 en 34 met betrekking tot de Financiële Commissie momen teel niet van belang. Met het Bestuur is afgesproken om op korte termijn deze gewijzigde situatie te bespreken om in gezamenlijk overleg tot een "nieuwe" invulling van haar taak te komen. Op grond van art. 33 lid I letter b kunnen wij u dan ook mededelen dat de Financiële Commissie met betrekking tot het afgelopen verenigingsjaar 1997/1998 slechts tot de oprichting van de NV Ajax (januari 1998) met de heren Van Os en Oldenhof de financiële situatie van onze vereniging in de ruimste zin van het woord hebben besproken. Door de oprichting en het ter beurze gaan van de NV Ajax konden door Beursbepalingen (voorkennis) de financiële cijfers van de NV Ajax daarna niet meer met de Financiële Commissie afzonderlijk doorgenomen worden. Daarnaast is de Financiële Commissie in 1998 betrokken geweest bij de beursgang van de vereniging AFCAjax en de oprichting van de NV Ajax. De tijdens de ledenraadsvergadering van 2 december 1998 uitgereikte jaarcijfers 1997/1998 van de NV Ajax zijn helaas door tijdsdruk onbesproken gebleven. Uit de presentatie van de financiële jaarcijfers 1997/1998 van de NV Ajax blijkt dat de vereniging AFCAjax, ingevolge deze structuurwijziging in dit verenigingsjaar 1997/1998 zelf geen inkomsten heeft genoten. Als formaliteit verleent de Financiële Commissie op grond 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 23