Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 1998 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Aanwezig zijn 105 leden en 31 ondersteunende leden. Bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: De heren De Geest, Ouderland, Lauer, Pieters Graafland, Ellerbroek,Van Thijn,Westra, Waaijer,Van Wagtendonk, Potharst, Nuninga, Schouwenburg,Van der Lee, Sebus, Faas, C. van Oevelen, Deegen, Blocks, D. de Groot,Van Nielen, H. Smit, J. van Eijden, Lambregts, Kleijn.T. Kamlag, H.Timman en C.Timman. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging zal de ledenvergadering het Bestuur geen decharge behoeven te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, aangezien dit sinds de oprichting van AFCAjax NV is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Die vergadering is hedenmiddag gehouden in de RAI en daarbij is decharge voor het gevoerde beleid verleend van de Hoofddirectie en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop. Besloten wordt een extra agendapunt 7a op te voeren waarbij H. Henrichs, bestuurslid Technische Zaken, een toelichting zal geven op de afgelopen zaterdag doorgevoerde wijziging in de technische staf. 2. Ingekomen stukken Geen 3. Vaststelling notulen van de vergaderingen van 2 oktober 1997 en 16 april 1998 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd. 4. Verkiezing van 9 leden voor de ledenraad Aftredend zijn de heren Bogaard, Buskermolen, Bijvank, Leeser, Neefjes, Nuninga, Oudendijk en Smolders.Voorts dient te worden voorzien in de vacature die ontstaan is door het tussentijds aftreden van de heerWaas, die aftredend zou zijn in 1999. De heer Neefjes is overeenkomstig artikel 25, lid 4 van de statuten niet herkiesbaar. De heren Buskermolen en Leeser stellen zich niet herkiesbaar. De aftredende leden Bogaard, Bijvank, Nuninga, Oudendijk en Smolders zijn herkiesbaar.Voorts zijn door de leden kandidaat gesteld: 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 21