4. Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar I 997/1 998 Behoudens het feit dat het verslag voor publicatie nog op spellingsfouten dient te worden gecontroleerd zijn er geen op- of aanmerkingen. 5. Jaarverslag van het bestuurslid Financiële Zaken van het boekjaar van de vereniging 1997/1998 Dit punt komt met de punten 6 (verslag financiële commissie) en 7 (vaststelling van de door de financiële commissie goedgekeurde begroting) te vervallen. Naar aanleiding van de uitgereikte stukken kunnen vragen bij de financi Ie commissie worden neergelegd. De mogelijke vragen kunnen op de aandeelhoudersvergadering worden beantwoord. Het volgend jaar zal het jaarverslag de dag na de Ie publicatie aan de ledenraadsleden worden toegezonden. Naar aanleiding van de vraag van L. van Wijk wie het 70 aandeel van Ajax op de aandeelhoudersvergadering zal vertegenwoordigen wordt besloten om iemand uit de ledenraad hiervoor te machtigen. 8. Bespreking bestuursbeleid 9. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A.L. van Os, bestuurslid Financiële Zaken en H.P.J. Henrichs, bestuurslid Technische Zaken. Beide heren worden bij acclamatie herkozen. 10. Mededelingen Bestuur D. Feldmann: De start van de A-I junioren was dit seizoen niet goed. De verdedigers hebben niet het vereiste niveau. Diverse spelers komen rechtstreeks vanuit de B-I en in de A-2 spelen spelers die voor het 2de jaar A-junior zijn.Toch zitten er een aantal spelers in nationale teams onder 18 jaar. De andere selecties draaien goed. De scouting in de jongere leeftijdscategorie is intensiever geworden. Er is echter weinig tegenstand in Nederland zodat internationaal contact belangrijk is. Er wordt voor de jeugd internationaal gescout. Er wordt gewerkt aan projecten in Zuid-Afrika, Ghana, Canada en Australië. Er zal een manager voetbalscholen worden aangesteld.Voorts komt G. M hren de scouting versterken.Vier van onze buitenlandse spelers verblijven in gastgezinnen. Bij de amateur-afdeling zijn na het vorig seizoen een aantal spelers vertrokken. Het Iste team presteert wisselvallig. Wellicht valt er een periodetitel te behalen. Het bestaan van de amateur-afdeling is zeker van belang voor de vereniging. Schoenaker vraagt of er doorstroming is vanuit de A-junioren naar de amateur-afdeling. Geantwoord wordt dat die er niet is omdat jeugdspelers eerder kiezen voor andere clubs zoals AZ. Been merkt op dat er een groot verschil in kwaliteit bestaat tussen de Ajax opleiding en de amateur afdeling. Dit zou op een of andere manier opgevuld moeten worden. 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 17