B/z 2: B/z. 4: Notulen |aarvergadering van de ledenraad van I december 1998 I. Opening Afwezig met bericht van verhindering: Leden. Blocks, Van Oevelen.Van Thijn en Van Zoest. Ereleden: Potharst en Timman Ajax: Hillen Voor het eerst ter vergadering aanwezig de per I december 1998 in dienst getreden Financieel Directeur Jeroen Slop. Algemeen Directeur Maarten Oldenhof heeft per I januari 1999 zijn dienstverband met Ajax opgezegd. Er is een headhuntersbedrijf ingeschakeld om voor hem een opvolger te zoeken. 2. Ingekomen stukken Geen Het lag in de bedoeling om met een voorstel te komen waarin criteria vastgesteld worden voor de benoeming tot erelid en lid van verdienste. Dit voorstel zal eerst tussen het Bestuur en een commissie uit de ledenraad besproken worden. 3. Vaststelling notulen van de ledenraadvergadering van 25 augustus 1998 Barcelona heeft een kwalijke rol gespeeld. Nuninga vond dat de spelers 'in feite niet meer inpasbaar waren'. Bijeenkomst bij de Commissaris voor de 'notering'. De tekst bij 5. Rondvraag vanaf de 4de regel tot en met 10de regel" moet als volgt luiden: Als de NV iets naar buiten brengt, dan bij voorkeur na de sluiting van de beurs. De NV kan alleen mededelingen doen aan alle aandeelhouders. Aparte mededelingen aan leden, voorafgaand aan mededelingen aan aandeelhouders, kan niet De geheimhoudingsverklaring is door ledenraadsleden getekend en is gedaan omdat men iets kan horen, doordat men dicht bij het vuur zit. Men dient dit dan voor zich te houden. Het is echter geen vrijbrief om de ledenraad over alles te informeren. 3de regel van onder: 'voor 16 december' moet zijn 'op 15 december'. 14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1999 | | pagina 16