De vermogenstructuur als gevolg van de verkoop van "de Meer" en de investerin gen in de ArenA en "deToekomst" een belangrijke wijziging heeft ondergaan. Het bestuur ervoor gezorgd heeft dat bij het afsluiten van de legendarische periode "de Meer" en het betreden van de ArenA en "de Toekomst" de algehele financiële positie van onze vereniging er uitstekend voor staat en derhalve een gezonde basis voor de toekomst vormt. Daarnaast dient evenwel te worden opgemerkt dat de sterk toegenomen activiteiten (met name customer services) en mogelijk nog te ontwikkelen activiteiten (merchandising) steeds hogere eisen aan de interne organisatie van Ajax gaan stellen. Een verdere professionalisering van deze organisatie in zijn totaliteit zal een kritische suc cesfactor in de komende tijd gaan betekenen. De financiële commissie heeft het bestuur nadrukkelijk verzocht om betrokken te willen zijn bij het uitwerken van een beleidsplan voor de verbeteringen van deze organisatie. Op grond van artikel 27 lid 3 van de statuten stelt de financiële commissie de vergadering voor de jaarstukken 1995/1996 vast te stellen en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid decharge te verlenen. 8. Rondvraag Hier worden vragen gesteld over de Clubcard, Cotass-systeem, het verdwenen program maboekje, parkeerkaarten, klantvriendelijkheid personeel en instructie stewards waarop het Bestuur informatie over deze onderwerpen verstrekt. De vraag of het financieel verslag naar de leden kan worden gestuurd wordt ontkennend beantwoord; het ligt wel korte tijd ter inzage. Verzocht wordt het jeugd-en amateurcomplex wat klantvriendelijker aan te kleden. Henrichs antwoordt dat het gebouw per 18 september 1996 is opgeleverd maar dat alles pas per I november 1996 zal zijn voltooid. Nadat de voorzitter heeft meegedeeld dat de evenementencommissie gaat onderzoeken of er interesse is voor een clubavond, sluit hij de vergadering. Goedgekeurd in de vergadering 9. Sluiting van 22 september 1997 Amsterdam, november 1996 M.van Praag Voorzitter G.M. Holsheimer Notulist 70

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 72