5. Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1995/1996 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad Op een vraag van W. Wassenaar wat suppliers zijn, legt Coronel uit dat dit een niet officiële sponsor betreft zoals bijvoorbeeld Canon die gratis goederen in bruikleen levert. Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1995-1996 Algemeen Directeur Oldenhof doet verslag van het boekjaar 1995/1996. De slotconclusie is dat Ajax op dit moment financieel een uiterst gezonde vereniging is. 7a. Amsterdam ArenA (ingelast agendapunt) Allereerst deelt de voorzitter mede dat M.P. Oldenhof per I oktober 1996 benoemd is tot Algemeen Directeur. Er is een actieplan in ontwikkeling waarbij de organisatie van de vereniging wordt doorgenomen met als doel de organisatie middels aantrekking van nieuw personeel zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau te brengen. Hiervoor zal maximaal een jaar nodig zijn. Het nieuwe stadion heeft vele aanloopproblemen; softwarematig, mankracht, externe toeleveringsbedrijven, toewijzing van plaatsen, donateurs die betere plaatsen hebben dan werkende leden, de doorstroming in de gang van het hoofdgebouw, het stadion wat nog niet is opgeleverd, over al dat soort zaken vindt dagelijks overleg plaats; zelf heeft de voorzitter lx per veertien dagen overleg met ArenA over alle soort proble matiek. Het voorgebouw wordt pas in januari 1997 opgeleverd waarin een Grand café, de ABA-lounge en het museum worden gevestigd. Hierdoor is ook nog geen oplossing gevonden voor de ontvangst van leden en donateurs. De heer Moinat zegt dat altijd gesteld is dat de leden in vak 108 zouden komen te zit- ten.Toegegeven wordt dat de mailing onjuist was en dat had moeten worden vermeld dat het om vak 108 t/m I 10 ging. Ook de donateurs hadden ten onrechte in hun mai ling staan dat het niet alleen om vak 108 ging. Indien men meer in het midden wil zitten zou dit aan de overzijde of op de 2de ring kunnen. De plaatsing in 108 t/m I 10 heeft alles te maken met de situering van het ledenrestaurant. De heer Snijder merkt op dat vak I 10 niet anders te bereiken is dan via een 96 treden tellende trap, voor een aantal een probleem. Er zal getracht worden hiervoor een oplossing te vinden. 68

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 70