Notulen jaarlijkse ledenvergadering 30 september 1996 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze bijzondere plaats.de RAI te Amsterdam, waarvoor gekozen moest worden vanwege een concert in de ArenA en een thuiswedstrijd van Ajax 2 op "de Toekomst Aanwezig zijn 75 werkende en 35 ondersteunende leden. Bericht van verhindering ontvangen van de leden W.Andriessen.A. Blekkenhorst, L. Bijker.W. Bohnenn, H. Bosschieter, J. van Eijden, G. Grigoleit, F. Grootenboer, C. Harms, A. Kraan, E. Kortlevers, R. Leeser.T. Mulder, J. Neefjes, A.L. van Os, P. Ouderland.W.F. Schoevaart, A. Smolders, Ph. van der Stam, F.Thoolen, C.W.F.Timman en A.L. van Zoest. De bestuursleden Van Os en Kraan vertegenwoordigen Ajax op dit moment elders. De voorzitter vraagt een moment stilte vanwege de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, te weten P. van Deyck, F. Höhle, G. Hulscher en A. Stodel. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststel ling notulen jaarlijkse ledenvergadering van 5 oktober 1995 De heer Waaijer vraagt of deze vergadering een openbare vergadering is, aangezien een niet- lid de vergadering heeft bijgewoond. Geantwoord wordt dat dit niet het geval is en dat er voortaan een strengere controle dient te geschieden. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4.Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad De aftredende heren hebben zich allen herkiesbaar gesteld en aangezien er verder geen kandidaten zijn gesteld, worden de heren bij acclamatie herkozen, te weten. F.M. Andriese, H.G.M. Blocks, W.P. Deegen, C.A. van Eyden, D. Feldmann, I. Waas en L.M. van Wijk De heer Th. de Groot merkt op dat het tijdstip van kandidaatstelling eigenlijk niet gehaald is; formeel heeft hij hierin gelijk. 67

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 69