was, maar dat dit voor de volgende officiële vergadering (17 juni) zal worden toegezon den. Oldenhof geeft uitgebreid verslag van de opzet van de Eredivisie NV. In de huidige situ atie is het zo dat er een grote subsidiestroom van de Eredivisie naar de Ie divisie is. De verdeling van de gelden is op dit moment niet goed en er zal hier een compromis over moeten worden gesloten. Er zal gesproken moeten worden met de amateurs, de Ie divisie, de vertegenwoordigers van de spelers, coaches en die van de scheidsrechters. Voorts wordt er een onafhankelijk bedrijfstak-onderzoek ingesteld. De voorzitter deelt mede dat hij onder druk zitting heeft genomen in het sectiebe- stuur KNVB en dat hij de portefeuille publiekszaken zal gaan bekleden. Ook na lang zoe ken bleek niemand anders bereid in het sectiebestuur plaats te nemen. De collega bestuursleden van Ajax hebben zeker niet staan springen bij het feit dat de voorzitter dit heeft besloten, maar Van Praag heeft gesteld dat het beslist niet ten koste van Ajax zal gaan. Coronel deelt mede dat het Bestuur er naar gaat streven om over twee jaar een aantal grote sponsors aan Ajax te binden. Contracten zullen nu tot maximaal medio 1999 ver lengd worden. Tevens heeft het Bestuur met verbazing kennis genomen van het ontstaan van Team Holland Merchandising onder leiding van een van onze sponsors. Inmiddels zijn gesprek ken hierover gevoerd en wij zullen samen met PSV en Feyenoord actie hiertegen onder nemen. Kraan meldt dat het 2de elftal in de competitie nog steeds in de middenmoot verblijft en dat in een groot toernooi in Dallas de finale werd bereikt alwaar in de verlenging werd verloren. Het Ie elftal heeft de eerste 6 wedstrijden in de competitie gewonnen, vervolgens een nederlaag geleden tegen PSV. Een prima resultaat werd bereikt tegen Atletico Madrid, helaas thuis tegen Juventus werd verloren. Kraan deelt mede dat de heren E. Renkema, K. Kleijn, M. Broekhof, R. Faas, H. van Schaardenburg, F. Fresen en R. van Dantzig vanwege hun vele verdiensten voor de ver eniging, per I juli 1997 benoemd zullen worden tot werkend lid van Ajax. Op de vraag of hier ook niet L. Hes bij had moeten staan, antwoordt de voorzitter dat hier wel over gesproken is maar dat besloten is dit (nog) niet te doen. Henrichs deelt mede dat J. Wouters de trainer van het 2de elftal is geworden.Thans is ook duidelijk dat F. Hoek vertrekt. Over diens opvolging is gesproken met Van der Sar en Grim, maar het is niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Er wordt nog steeds druk gescout en gesproken met Olsen over nieuwe spelers.We hopen binnen 3 a 4 weken helderheid te hebben. Het is de bedoeling dat de A-selectie uit 22 tot 24 spelers zal gaan bestaan en dat er in totaal 40 contractspelers zullen zijn. Er zullen meer wedstrijden worden georganiseerd. 28

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 30