Notulen ledenraadsvergadering 15 april 1997 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bogaard, Buskermolen en Smolders alsmede van de ereleden Potharst en Schoevaart. 2. Ingekomen correspondentie geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering van I 8 februari 1997 blz. 6: Er hoort te staan dat twee leden kandidaten voor het bestuur kunnen stellen. 4. Mededelingen Bestuur De voorzitter deelt mede dat vanaf september 1996 het Bestuur intern heeft over legd over de opvolging van de bestuursleden Coronel en Kraan. Gezocht is naar kandi daten die in het team van het bestuur passen. Nadat met verschillende kandidaten is gesproken zal het Bestuur met een voorstel komen waarvan aan de ledenraad wordt verzocht dit voorstel over te nemen. Mits er geen overwegende bezwaren zijn gaat de ledenraad hiermee accoord. Henrichs deelt de vergadering mede dat het Bestuur heeft besloten dat hij de porte feuille technische zaken van Kraan zal overnemen zodat er naar kandidaten is gezocht voor jeugd-en amateurzaken en voor commerciële zaken. Van Eyden merkt op dat door het vertrek van Adriaanse het hem beter leek dat Henrichs zijn oude positie bleef bekleden. Hier staat tegenover dat er bij de technische staf meerdere mensen vertrekken en dat het zeer belangrijk is dat daar een goede opvolging aanwezig is. De voorzitter deelt mede dat Donald Feldmann de kandidaat is voor bestuurslid jeugd- en amateurzaken met welk voorstel de ledenraad akkoord gaat. Vervolgens wordt er uitgebreid gediscussieerd over de opvolging van Coronel waar voor gesprekken zijn gevoerd met Dave van Velzen, voormalig directeur Sony, en Jaap Ellerbroek, thans directeur Alcatel Nederland. Aangezien het gesprek van Ellerbroek met Henrichs en Van Os pas vandaag heeft plaatsgevonden, wil het Bestuur zich hier over nog even beraden. Besloten wordt om over 14 dagen weer bijeen te komen en de voorkeur dan uit te spreken. De voorzitter deelt mede dat het toegezegde organisatieplan nog niet geheel gereed 27

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 29