Notulen ledenraadsvergadering 18 februari 1997 1. Opening Vice-voorzitter Kraan opent de vergadering met de mededeling dat voorzitter Van Praag iets later ter vergadering zal komen. Er is bericht van verhindering ontvangen van het erelid Potharst en vanT. Bogaard. 2. Ingekomen stukken geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering 26 november 1996 B/z.,2, punt 4, I e regel: Moet zijn: "wel zal mogelijk een beleid worden ontwikkeld." Na wijziging worden de notulen goedgekeurd. 4. Mededelingen Bestuur Coronel: Per I april a.s. zal de heer H. Goossens bij Ajax in dienst treden als manager van Portretrecht BV. Het is de bedoeling dat alle commerciële activiteiten van de spelers hierin onderge bracht worden. Een ieder heeft per post een uitnodiging ontvangen voor de opening van de zeer fraaie ABA-lounge. Het Ajax-programma op Veronica TV zal voortaan verder gaan onder de naam "Voetbal". Het programma had te weinig kijkers en zal verder gaan met niet alleen Ajax-onderwerpen. De terugloop in de merchandising vindt wellicht zijn oorzaak in de tegenvallende resul taten van ons eerste elftal. Licentiehouders zitten met behoorlijke voorraden. Bij goede resultaten kan dit zo maar weer omslaan. Het Bestuur is niet tevreden over de kwaliteit van de Nitstars in het stadion. Philips zal op hun verantwoordelijkheid in deze worden gewezen. Gepland is dat Ajax per I april a.s. op Internet zal verschijnen. Op de vraag van Buskermolen hoe het resultaat van de merchandising nu ten opzich te van vroeger is, wordt medegedeeld dat hier nog geen cijfers van bekend zijn. 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 23