De voorzitter kent de gevaren en is van mening dat er een grote ommezwaai moet plaatsvinden. Op verzoek van de grote drie clubs zal er een bedrijfstak-onderzoek plaatsvinden. De vraag blijft hoe de concurrentie in Europa kan worden aangegaan. De drie clubs hebben regelmatig overleg met elkaar; in Nederland blijft het een probleem dat je met 36 clubs stemt. Inmiddels raken andere clubs wel doordrongen van mogelij ke problemen.Ajax is gebaat bij een totale structuurwijziging. 5. Rondvraag Bosschieter dankt het bestuur voor zijn snelle actie direct na de vorige vergadering ten aanzien van de ontvangst voor leden na de wedstrijden. Gianotten vraagt of het mogelijk is de ledenraadsleden te laten parkeren in het Transferium. Oldenhof legt uit dat dit niet mogelijk is. Blocks deelt mede dat hij per I januari 1997 vertrekt bij de Generale Bank.Voorts vraagt hij het bestuur te willen nadenken over het opheffen van het royement A. van Eyden. Hij vindt dat er een einde moet komen aan die straf. Been stelt voor ook het royement van Harmsen hierin mee te nemen. 6. Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 18 februari 1997 wordt de vergade ring gesloten. Goedgekeurd in de vergadering van 18 februari 1997 Amsterdam, 29 november 1996 A. Kraan G. Holsheimer Vice-Voorzitter Notulist 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 22