7.Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begro ting In de begroting zijn 3 thuiswedstrijden voor de Champions League opgenomen waarbij voor de premie-opbrengst voor de zes wedstrijden in de poule uit is gegaan van twee overwinning-en en een gelijkspel. Bij de personeelskosten is uitgegaan van 22 A-selectiespelers.Voor wat salariëring betreft, onderverdeeld in drie categorieën, te weten 10 cat. A, 6 cat. B en 6 cat. C-spe- lers. Ook de 2e elftal-spelers hebben allemaal behoorlijke contracten. De huisvestingskosten zijn voornamelijk de huur die aan ArenA moet worden betaald. De heer Van Os geeft een toelichting over de hoogte van de huur. Op de vraag van de heer Blocks of het juist is dat 50 van de premie-opbrengst van de Champions League naar de spelersgroep gaat, wordt bevestigend geantwoord. De begroting is defensief opgesteld. 8. Bespreking bestuursbeleid De heer Gianotten leest de notitie voor die is samengesteld naar aanleiding van een interne bijeenkomst van de ledenraad op 27 augustus jl. Zie bijlage. De voorzitter deelt mede dat het Bestuur en de Directie ook van mening zijn dat de organisatie sterk verbeterd en uitgebreid zal moeten worden; een actieplan hiertoe is reeds in de maak; een concept opgesteld door Maarten Oldenhof ligt inmiddels bij de bestuursleden ter bestude-ring en zal op de volgende ledenraadsvergadering wellicht kunnen worden aangeboden. Oldenhof geeft een toelichting op het actieplan dat nog verder in detail moet worden uitge-werkt. Medegedeeld wordt dat Maarten Oldenhof is aangesteld als Algemeen Directeur. Inmiddels is Ed Lefeber aangetrokken als Informatie Manager; voorts zal een manager worden aangesteld voor onder andere het Portretrecht. Gedacht wordt o.a. aan een bedrijfsjurist, een secretaresse en assistentie voor de boekhouding. De penningmeester stelt dat het aankoopbeleid drastisch moest plaatsvinden door het vertrek van een aantal spelers Het Bosman-arrest heeft heel wat teweeg gebracht. Transfers moeten betaalbaar blijven; veel zal in de jeugdopleiding moeten worden geïn- vesteerd.Jeugdspelers zullen langdurige contracten krijgen. Henrichs stelt dat men de zaak van zgn. Opleidingscontracten Europees aanhangig heeft gemaakt; voorstellen hiervoor zijn binnenkort te verwachten. 11

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 13