Notulen jaarvergadering van de ledenraad 17 september 1996 Afwezig met bericht van verhindering: Harms en Van Wijk. 1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen welkom; dit is de eerste vergadering op "De Toekomst"; Binnenkort zal hij met de evenementencommissie om de tafel gaan om weer een soort clubavond van start te laten gaan. 2. Ingekomen stukken Geen 3.Vaststelling notulen leden raadsvergadering I I juni 1996 De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 4. Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1995-1996 Bladzijde 4:Toevoegen bij de jubilarissen heer Bonsen. Verder worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd. 5. Jaarverslag van het bestuurslid financiële zaken over het boekjaar 1995- 1996 De heer Van Os geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. Op de vraag van Oudendijk of de investeringen die op dit moment nog gedaan worden reeds in de cijfers zijn voorzien, wordt ontkennend geantwoord. De hogere wedstrijdkosten zijn veroorzaakt door de extra wedstrijden om de wereldbe ker en de supercup. De vermelde buitengewone baten houden in de bijdrage van de Gemeente voor het sta dion "de Meer". De sterke verhoging van de indirecte wed strijd baten zijn hoofdzakelijk de extra ontvan gen TV-rechten. Voorts wordt medegedeeld dat de Belastingdienst bekijkt of door de BVO's vennoot schapsbelasting zou moeten worden betaald. ö.Vërslag Financiële Commissie Zie bijlage "verslag Financiële Commissie". De vergadering neemt het voorstel van de commissie over en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 10

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 12