4 4 4 4 4 4 4 4 «O <1 4 •O 4 7. Rapport van de Financiële Commissie (artikel 28. lid 9 van de Statuten) *i() Conform artikel 28, lid 9 van de statuten van de AFC AJAX brengt de financiële commissie verslag uit van haar werkzaamheden over het verenigingsjaar 1993-1994. 4 Ook in het afgelopen verenigingsjaar heeft de financiële commissie in een open en goede sfeer met het bestuurslid financiële zaken, de heer A.L.van Os en de directeur financiële zaken, de heer drs M.P.OIdenhof op de volgende data vergaderd: 24 november 1993 22 december 1993 I februari 1994 - 12 april 1994 5 september 1994 - 8 september 1994 De algemene financiële positie van Ajax, de transfers, het verlengen c.q. openbreken van con tracten, het nieuwe stadion, de afwikkeling van de FIOD-zaak, het jaarresultaat 1993/1994 en de begroting 1994/1995 waren ondermeer de gesprekspunten. Op maandag 5 september 1994 is het jaarresultaat 1993/1994 met de heer G.Baars, accoun tant van Coopers en Lybrand en met het Bestuur besproken. Vastgesteld kan worden dat het Bestuur, nu ook alle fiscale zaken tot en met 1991 met de Belastingdienst zijn afgewikkeld, ervoor gezorgd heeft dat de financiële positie van de AFC AJAX er zeer goed voorstaat. De cijfers hebt u reeds van de heer Van Os vernomen. Daar met ingang van het seizoen 1994/1995 Price Waterhouse onze externe accountant is geworden, heeft de financiële corn el missie de heer G.Baars bedankt voor zijn laatste jaarverslag en de goede samenwerking in de afgelopen jaren. *1l Teneinde de goede financiële positie te kunnen continueren onderschrijft de financiële com missie het advies van de accountant, om de kosten (in de ruimste zin van het woord) nauw- lettend te blijven volgen. Verder dient bij het beoordelen van de financiële positie 1993/1994 nog rekening te worden gehouden met het nog te begroten investeringsbedrag voor de nieuwe amateur-en jeugdacco- modatie bij het nieuwe stadion. Op grond van artikel 27 lid 3 van de statuten stelt de financiële commissie de ledenraad c.q. jjj* de algemene ledenvergadering voor de jaarstukken 1993/1994 vast te stellen en aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. J.C.van Dijk *5 Drs K.G.A.Timman Drs L.M.van Wijk De heer van Minden is van mening dat de voorzitter van Feyenoord zich op schandalige wijze t| over het nieuwe stadion Amsterdam heeft uitgelaten. De voorzitter antwoordt dat hij hem hierover heeft aangesproken en dat de kwestie is uitge- *3 sproken. Tevens vindt de heer van Minden dat de korting voor 65-plussers op de jaarkaarten fl. 25,= 5 eigenlijk niets voorstelt. 4 59 De financiële commissie, Ffet voorstel wordt door de vergadering overgenomen zodat aan het bestuur decharge wordt verleend. 8. Rondvraag

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1995 | | pagina 119