«J «j *0 -0 -0 <J $1 <5 «Q 3. Notulen van de vergadering van 21 september 1993 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de heren: A.R.Been, J.H.Buskermolen, J.C.van Dijk, C.C.Harms, R.Leeser, M.Middendorp, H.A.Smit en K.G.A.Timman. Overeenkomstig artikel 25, lid 4 is de heer Smit niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt de heer Smit voor zijn jarenlange inzet voor de ledenraad. Door de leden zijn voorts kandidaat gesteld: D.H.Schoenaker, voorgesteld door N.J.Gianotten en J.Neefjes en H.Bosschieter, voorgesteld door J.H.Buskermolen en R.G.Oudendijk. Het stembureau wordt gevormd door J.de Boer, F.Andriese en W.Wassenaar. De uitslag van de stemming is: Uitgebracht werden 73 geldige stemmen. C.C. Harms 72 K.G.A.Timman 72 D.H.Schoenaker 70 J.C.van Dijk 65 A.R.Been 64 M. Middendorp 63 J.H.Buskermolen 61 H.Bosschieter 60 R.Leeser 57 Door deze uitslag zullen de heren Bosschieter en Schoenaker voor het eerst deel gaan uitma ken van de ledenraad en is de heer Leeser niet herkozen. De vergadering bedankt de heer Leeser voor zijn werkzaamheden in de ledenraad. 5. Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsjaar 1993-1994 waarin opgenomen een 4J verslag over de werkzaamheid van de ledenraad. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 6. jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1993-1994. Het bestuurslid financiële zaken leest het verslag voor, waarbij tevens de vraag van de heer Bosschieter wordt beantwoord. 58

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1995 | | pagina 117