TOTO- EN LOTTO COMMISSIE Op I juli 1994 bestond deze commissie uit de volgende leden: K.C. Alberts G.J. Hulscher C.W.F. Timman C.A. Welling De samenstelling van deze commissie bleef ongewijzigd. Nog steeds komen de heren elke vrijdagavond bijeen om de wekelijkse Toto en Lotto-activi teiten af te werken. VERGADERINGEN Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 29 september 1994 I .Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Aanwezig 74 werkende en 17 ondersteunende leden, bericht van verhindering ontvangen van 17 leden. De voorzitter deelt mede dat het Bestuur bijzonder tevreden is over de prettige en construc tieve samenwerking met alle medewerkers in het afgelopen seizoen, waarin we een goed jaar achter de rug hebben. De competitie is goed van start gegaan en met winst op AC Milan in de Champions League mogen we ook tevreden zijn. Nog steeds is elke thuiswedstrijd uitverkocht en de seizoenkaartenverkoop is wederom naar recordhoogte gestegen. Wij zijn hard aan het nieuwe stadion toe en gelukkig gaat de bouw volgens planning. Steeds meer aandacht is er voor het nieuwe stadion nodig. Het ligt in de bedoeling dat eind november 1994 het hoogste punt van het stadion zal worden bereikt. Ook voor het complex waar de jeugd- en amateurafdeling gaat spelen is de voort gang goed te noemen. Voor de inrichting van beide stadions en voor de bouw van het Ajax-complex is erg veel geld nodig en inmiddels is hiervoor het nodige gereserveerd. Wel moeten wat uitgaven betreft met beide benen op de grond blijven staan en alles moet op een juiste manier besteed worden. De kaartverkoop moet makkelijker gaan lopen en ook de telefonische bereikbaarheid moet verbeterd worden. De supportersvereniging heeft inmiddels een ledental van 35000 en het bestuur van deze ver eniging heeft zijn handen vol aan zijn bestuurlijke werk, daarbij bijgestaan door de regiobe stuurders. Vervolgens worden er enige ogenblikken stilte gehouden ter nagedachtenis aan de werkende en ondersteunende leden die ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 2. Ingekomen Stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 57

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1995 | | pagina 115